ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) (รอบที่1)

รอบท1 14 03 67