ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย (Forthcoming), Incentivising Investment Through Accelerated Depreciation: Wartime Use, Economic Stimulus and Encouraging Green Technologies, Accounting History. (ร่วมกับ Michael B. Charles และ Ian Eddie)

Ranking and indexing information for Accounting History:
  • ISI:  Accounting History is indexed in the Web of Science, as part of the Emerging Sources Citation Index.
    SCOPUS: SCImago Journal Rank in 2017 = 0.527 (Quartile 1 in History)
    ABDC: Rating in 2016 = B
    CABS: Rating in 2018 = 2

ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย (2016), How the ASEAN Exchanges integration affects firms’ position on the ASEAN Link and abnormal returns: Evidence from Thailand, International Journal of Economics and Business Research 11(1), 58-82. (ร่วมกับ กุลกัลยา พระยาราช)

Ranking and indexing information for International Journal of Economics and Business Research:
- SCOPUS: SCImago Journal Rank in 2017 = 0.129 (Quartile 4 in Economics, Econometrics & Finance)
- ABDC: Rating in 2016 = C

ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย (2015), An Extended Asset Replacement Model: Impacts of Taxation, Inflation, and Technological Advancement on Optimal Asset Duration, INFOR: Information Systems and Operational Research 53(4), 178-193. (ร่วมกับ Michael B. Charles)

Ranking and indexing information for INFOR: Information Systems and Operational Research:
- ISI: Impact Factor in 2017 = 0.257 (Quartile 4 in Operations Research & Management Science)
- SCOPUS: SCImago Journal Rank in 2017 = 0.293 (Quartile 3 in Information Systems)
- ABDC: Rating in 2016 = B
- CABS: Rating in 2018 = 1

ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย (2015), A Mixed Methods Approach to Studying Asset Replacement Decisions, International Journal of Business Innovation and Research 9(5), 544-567. (ร่วมกับ Michael B. Charles) 

Ranking and indexing information for International Journal of Business Innovation and Research:
- SCOPUS: SCImago Journal Rank in 2017 = 0.280 (Quartile 2 in Business and International Management)
- ABDC: Rating in 2016 = C
- CABS: Rating in 2018 = 1

ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, การศึกษาตัวแปรบ่งชี้พัฒนาการทางการเงินในหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งถูกประกาศให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีการแลกเปลี่ยนมือสูง , วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า เล่มที่ 13 (พฤศจิกายน 2556)
Netiniyom, Pattaragit, (2013), Institutional Investor Recognition on Financial Asset Tranches: A Study of The Thai Property Sector, The Review of Finance and Banking, 05, issue 2, p. 129-144.
ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, เอกสารประกอบการสอน หลักการประกันชีวิต, (2556) ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, บทบาทของนักลงทุนสถาบันต่อการลดต้นทุนตัวแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ , วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า เล่มที่ 10 (พฤษภาคม 2555)

ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย (2012), The Merits of Accelerated Depreciation for Promoting Investment in Clean Technologies: A Simulation Study in the Australian Rail Freight Industry (2555), Transportation Research Part D: Transport and Environment 17(8), 578-584. (ร่วมกับ Jian Wang และ Michael B. Charles)

Journal Ranking:
- ISI: Impact Factor in 2017 = 3.445 (Quartile 1 in Transportation Science & Technology)
- SCOPUS: SCImago Journal Rank in 2017 = 1.359 (Quartile 1 in Transportation)
- ABDC: Rating in 2016 = A
- CABS: Rating in 2018 = 3

ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, แนวทางการจัดหาเงินทุน ผ่านตลาดการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2554)

ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, การเงินระหว่างประเทศ (2550) บริษัท ยูเนียนอุลตร้าไวโอเร็ต จำกัด

คำนิยม (ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์)
คำนิยม (ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาส พนิชศักดิ์พัฒนา)
slide ประกอบการบรรยาย

ภัทรกิตติ์ เนตินิยม,การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ของประเทศไทย และการแข่งขันในระดับภูมิภาค (2550), Productivity World ปีที่ 12 ฉบับที่ 70 กันยายน – ตุลาคม 2550
ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, The Key (2550) บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, องค์การการค้าระหว่างประเทศ
ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, ภาพรวมนวัตกรรมทางการเงิน

ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, สัมมนาการจัดการการเงิน, (2550) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทที่ 1 การจัดการการเงินยุคไร้พรมแดน
บทที่ 2 การจัดการโครงการลงทุน

ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, การบริหารการเงินสำหรับ SMEs, (2549) บริษัท BQI Consultant จำกัด
ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, เอกสารประกอบการสอนบริหาร การเงินระหว่างประเทศ, (2549)ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภัทรกิตติ์ เนตินิยม การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของ ประเทศไทย และการแข่งขันในระดับภูมิภาค (2547), Productivity World ปีที่ 9 ฉบับที่ 51 มิถุนายน – กรกฏาคม 2547.
ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, Learning Organization Paradigm and Its Implication on Corporate Governance (2547), Journal of Management, National Institute Development Administration.
ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, การบริหารภายใต้ศูนย์รับผิดชอบ (2546) บริษัท เอ อาร์ บิซิเนส เพรส จำกัด
ภัทรกิตติ์ เนตินิยมการบริหารการเงินสำหรับ SMEs, (2546) บริษัท เอ อาร์ บิซิเนส เพรส จำกัด
ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, Business Research with the I-SIMS Database, วารสาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร์ ปีที่7 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2543
 การประเมินโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อชุมชน, กรมประมง และ ธนาคารโลก (ผศ. ภัทรกิตติ์ เนตินิยม)
 การประเมินโครงการอาหารปลอดภัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผศ. ภัทรกิตติ์ เนตินิยม)
 การประเมินผลโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ 2549, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ผศ. ภัทรกิตติ์ เนตินิยม)
 การประเมินผลหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปี 2549 (ผศ. ภัทรกิตติ์ เนตินิยม)
 Seminar on the Impact of Industrial Restructuring: The Korean Experience
 โครงการ Great Mekong Subregion (GMS)
 Comprehensive and Intergrative Public Support Systems for SMEs- A Central Factor of Development Policy: MASHAV
 สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย: ASEA-UNINET Scientist Exchange, One Month Scholarship
 การเขียนข้อเสนอเค้าโครงการวิจัยที่เข้ามาตรฐาน
กรณีศึกษาไทยแอร์เอเชีย จำกัด
การประเมินมูลค่าบริษัท MDX PLC
คณะทำงานด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ.2552 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ บริษัท Petch Thai Patana จำกัด
กรรมการมาตรฐานหลักสูตรมหาวิทยาลัยศรีปทุม
โครงการ Thai Diamond Agriculture Co.Ltd
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
แนวคิดการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์(สพส.)
คณะทำงานจัดทำหลักสูตรศิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน

นิสิตรหัส 62 (รุ่นที่ 13)

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ชื่อบทความ ชื่อที่ประชุมวิชาการ เลขหน้า ปีที่นำเสนอ ระดับการนำเสนอ
นางสาววิธาดา สอนสนิท ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนธุรกิจยางพาราในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและประมาณค่าความผันผวนของผลตอบแทนช่วงวิกฤตโควิด 19 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 9 2288-2297 2564 ชาติ

นิสิตรหัส 61 (รุ่นที่ 12)

ปริยัติ  ทรัพย์สุริยะ  2563: การเปรียบเทียบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย กับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย กรณีก่อนและหลังการเปิดประชาคมอาเซียน 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเงินประยุกต์) สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก:           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย, D.B.A.  116 หน้า

Priyath  Supsuriya  2020: A Comparison of Long-term Relationship between Stock Markets in Thailand and Stock Markets in Asia Before and After ASEAN Community.
Master of Arts (Applied Finance), Major Field: Applied Finance, Department of Finance. 
Thesis Advisor: Assistant ProfessorNattawoot  Koowattanatianchai, D.B.A.  116 pages.

 

 

 นิสิตรหัส 60 (รุ่นที่ 11)

วรนุช เกษมชาญ 2562: การศึกษาความน่าจะเป็นของอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่เหมาะสม ในระบบ Feed-in Tariff สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจากเชื้อเพลิงขยะ (การจัดการแบบผสมผสาน) ปริญญาศิลปศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, D.B.A. 104 หน้า

Woranuch Kasemchan 2019: Study on Probability of Appropriate Power Purchase Prices under the Feed-in Tariff Scheme for Very Small Power Producer (VSPP) Projects Using Municipal Solid Waste as Fuel (Integrated Management)
Master of Arts (Applied Finance), Major Field: Applied Finance, Department of Finance.
Thesis Advisor: Assistant Professor Nattawoot Koowattanatianchai, D.B.A. 104 pages.

 

นิสิตรหัส 59 (รุ่นที่ 10)

 

นิสิตรหัส 64 (รุ่นที่ 15)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ชื่อบทความ ชื่อที่ประชุมวิชาการ เลขหน้า ปีที่นำเสนอ ระดับการนำเสนอ
1 นายปณิธาน สละชั่ว รองศาสตราจารย์
ดร. ภัทรกิตติ์  เนตินิยม
ทัศนคติต่อการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล กรณีศึกษา E-book การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 ปีการศีกษา 2565 161-170 2565 ชาติ
2 นายเศรษฐวิชญ์ อารีวโรดม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 The 11th Regional Conference on Graduate Research 2023 (Hybrid Conference) Theme “ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION FOR SUSTAINABILITY” (การเปลี่ยนผ่านองค์กรเพื่อความยั่งยืน) 555-569 2566 ชาติ
3 นางสาวศิริพร อริยะเมธินกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พรวรรณ  นันทแพศย์
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับผลตอบแทนของหุ้นของบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 941-955 2566 ชาติ
4 นางสาวสิรินทร์รัตน์ สุวพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พรวรรณ  นันทแพศย์
อิทธิพลของปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่มีต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 The 11th Regional Conference on Graduate Research 2023 (Hybrid Conference) Theme “ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION FOR SUSTAINABILITY” (การเปลี่ยนผ่านองค์กรเพื่อความยั่งยืน 725-740 2566 ชาติ
5 นายธีรดนย์ คณินการัณยภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พรวรรณ  นันทแพศย์
ผลกระทบจากปริมาณสินทรัพย์ที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาถือครอง และปัจจัยทางเศรษฐกิจต่อราคาทองคำแท่งในประเทศไทย The 3rd COOP INTERNATIONAL AND NATIONAL CONFERENCE 2022 562-573 2565 ชาติ
6 นางสาวศุภาพิชญ์ วงศ์แปง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย
อิทธิพลของอัตราส่วนทางการเงินต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SETCLMV ในช่วงก่อนและหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี 2565 “การจัดการเชิงรุกของธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อความท้าทายของสภาพแวดล้อมในยุคใหม่” 486-495 2565 ชาติ
7 นายสามารถ รักชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พรวรรณ  นันทแพศย์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนในประเทศ และต่างประเทศ ของผู้ลงทุนกลุ่มวัยเริ่มทำงาน วัยสร้างฐานะ และวัยใกล้เกษียณ การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 22 133-144 2565 ชาติ
8 นายฐิติวัชร์ พงศ์วิทวัส ดร. เอกภัทร  มานิตขจรกิจ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศกรณีศึกษาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 และนานาชาติครั้งที่ 5 วิทยาการจัดการวิชาการ 2023 BCG Model : พลิกฐานคิดเศรษฐกิจศร้างสรรค์ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน"" 171-184 2566 ชาติ
9 นางสาวณิชกุล อภิวัฒน์ไพฑูรย์ ดร. มรรษภร  เชื้อทองฮัว ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ เงินบาทดิจิทัลในเขตกรุงเทพมหานคร งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 24 (National Graduate Conference 1/2023) 1-9 2566 ชาติ
10 นางสาวนภัส ตั้งตระกูลพงศ์ ดร. เอกภัทร  มานิตขจรกิจ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินเยน และค่าเงินบาท งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 24 1-8 2566 ชาติ
11 นายนรภัทร เนียมเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. อภิชาติ  พงศ์สุพัฒน์
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาดัชนี SETTHSI 10th International Conference on Security Studies 1-11 2566 ชาติ
12 นางสาวนรมน พฤทธิไพฑูรย์ ดร. เอกภัทร  มานิตขจรกิจ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเอาชนะดัชนีของกองทุนดัชนี และกองทุนรวม อีทีเอฟ 3 ประเภท งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 24 (National Graduate Conference 1/2023) 1-9 2566 ชาติ
13 นายนราพันธ์ แจ่มเที่ยงตรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พรวรรณ  นันทแพศย์
อิทธิพลของโครงการก่อสร้างภาครัฐ และปัจจัยทางเศรษฐกิจ ที่มีต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 25 (National Graduate Conference 2/2023) 1-11 2566 ชาติ
14 นางสาวปวีณา กลิ่นขจร ดร. มรรษภร  เชื้อทองฮัว ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถการบริหารงานกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ปี 2565 งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 24 (National Graduate Conference 1/2023) 1-8 2566 ชาติ
15 นางสาวผาณิตา ยศพล ดร. มรรษภร  เชื้อทองฮัว อิทธิพลของดัชนีความผันผวน ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ และปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีต่อดัชนีหลักทรัพย์หุ้นยั่งยืน (SETTHSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ HANG SENG CORPORATE SUSTAINABILITY INDEX (HSSUS) ของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 24 (National Graduate Conference 1/2023) 1-11 2566 ชาติ
16 นางสาวพรจรัส เอกอมรปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 24 (National Graduate Conference 1/2023) 1-10 2566 ชาติ
17 นางสาวพิมพ์นารา เทพไพฑูรย์ ดร. เอกภัทร  มานิตขจรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างความยั่งยืนขององค์กรกับความสามารถในการสร้างผลตอบแทนของเงินลงทุน งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 24 (National Graduate Conference 1/2023) 1-10 2566 ชาติ
18 นางสาวลัคษยาณี วรรณภาสนี ดร. เอกภัทร  มานิตขจรกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นเทรนด์ยานยนต์ไฟฟ้าในตลาดหลักทรัพย์ฯ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 และนานาชาติครั้งที่ 5 วิทยาการจัดการวิชาการ 2023 BCG Model : พลิกฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน"" 204-220 2566 ชาติ
19 นางสาววรรธนันท์ เตชะฉัตรสุรีย์ ดร. มรรษภร  เชื้อทองฮัว อิทธิพลของความพึงพอใจของลูกค้า การเตรียมความพร้อมทางการเงิน และพฤติกรรมในการลงทุน ที่มีผลต่อระดับเงินลงทุนกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ ประเภทธุรกิจสุขภาพ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 The 7th UTCC National Conference มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ครบรอบ 60 ปี 452 - 466 2566 ชาติ
20 นางสาวศุภจารีย์ อ่องละออ ดร. เอกภัทร  มานิตขจรกิจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดหนี้ครัวเรือนช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยปี 2565 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 1693-1706 2566 ชาติ
21 นางสาวสกุลรัตน์ เมืองมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พรวรรณ  นันทแพศย์
แรงจูงใจทางการเงิน ทัศนคติทางการเงิน และกลุ่มอ้างอิง ที่ส่งผลต่อการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ: กรณีศึกษากลุ่มวัยเริ่มต้นทำงาน วัยสร้างฐานะ และ วัยใกล้เกษียณ งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 24 1-12 2566 ชาติ
22 นางสาวสมสุรีย์ ลิ่มทอง รองศาสตราจารย์
ดร. ภัทรกิตติ์  เนตินิยม
ทัศนคติของข้าราชการกระทรวงกลาโหมต่อระดับการออมและรูปแบบการออมในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 24 1-9 2566 ชาติ
23 นางสาวอภิชญา สุภาสูรย์ ดร. มรรษภร  เชื้อทองฮัว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 24 (National Graduate Conference 1/2023) 1-11 2566 ชาติ
24 นางสาวอมรรัตน์ สุนทรวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พรวรรณ  นันทแพศย์
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานทางบัญชี ผลการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นมูลค่า และผลตอบแทนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 24 (National Graduate Conference 1/2023) 1-11 2566 ชาติ
25 นายเรวัต ทองรักษ์ รองศาสตราจารย์
ดร. ภัทรกิตติ์  เนตินิยม
ปัจจัยที่มีผลต่อการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 24 1-9 2563 ชาติ
26 นางสาวจุรีรัตน์ อยู่คง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พรวรรณ  นันทแพศย์
อิทธิพลของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ราคาตลาดของปศุสัตว์ (สุกรขุน ไก่เนื้อ ไข่ไก่) และราคาวัตถุดิบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย The 7th UTCC National Conference 481-496 2566 ชาติ
27 นางสาวทิพรัตน์ เนตรสุกรี ดร. เอกภัทร  มานิตขจรกิจ ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีและอิทธิพลทางสังคมที่ส่งผลต่อปริมาณการใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรุงเทพมหานคร ของกลุ่ม Generation x y z การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 และนานาชาติครั้งที่ 5 วิทยาการจัดการวิชาการ 2023 BCG Model : พลิกฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน"" 185-203 2566 ชาติ
28 นายปฏิญญา สุขนิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย
ผลกระทบของปัจจัยด้านเศรษฐกิจต่อดัชนีหุ้นกลุ่มอิเลคทรอนิกส์: เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและประเทศไต้หวัน งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้ง ที่ 24 (National Graduate Conference 1/2023) 1-10 2566 ชาติ
29 นางสาวปิยดา สยะนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พรวรรณ  นันทแพศย์
ผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยี 5G และปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 24 1-10 2566 ชาติ
30 นางสาววริฐา ศิริพานิช ดร. เอกภัทร  มานิตขจรกิจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดหนี้บัตรเครดิตในกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 25 1-9 2566 ชาติ
31 นางสาวสิริลักษณ์ ศุภทนต์ รองศาสตราจารย์
ดร. ภัทรกิตติ์  เนตินิยม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการเปลี่ยนบัตรกำนัล Voucher ไปเป็นรูปแบบของ Utility Token ของผู้ใช้บริการโรงแรม งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 24 (National Graduate Conference 1/2023) 1-12 2566 ชาติ
32 นายอภิวิชญ์ จามีกรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พรวรรณ  นันทแพศย์
การพยากรณ์ความผันผวนของราคาสกุลเงินดิจิทัล BINANCE COIN และ DOGE COIN งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 24 (National Graduate Conference 1/2023) 1-11 2566 ชาติ
33 นางสาวกรกนก เปรมปรี รองศาสตราจารย์
ดร. ภัทรกิตติ์  เนตินิยม
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความตระหนักกับระดับความเข้าใจ การลงทุนในกระเป๋าแบรนด์เนม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 24 1-9 2566 ชาติ
34 นายชยันต์ธร สรรชัยเสริมพร รองศาสตราจารย์
ดร. ภัทรกิตติ์  เนตินิยม
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อระดับการวางแผนการเงิน ของข้าราชการครูในจังหวัดอุบลราชธานี การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ครั้งที่ 10 474-490 2566 ชาติ
35 นายชวินธร ศิริญญามาศ รองศาสตราจารย์
ดร. ภัทรกิตติ์  เนตินิยม
การให้บริการสินเชื่อออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อภาวะหนี้สินในครัวเรือนของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่24 1-10 2566 ชาติ
36 นายญาตะวัน เฟื่องกวินกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พรวรรณ  นันทแพศย์
อิทธิพลของราคาบิตคอยน์ และปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลต่อ ราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ทำการลงทุนในการขุดบิตคอยน์ งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 24 (National Graduate Conference 1/2023) 1-9 2566 ชาติ
37 นางสาวณัฐวรรณ วีระนันทนาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พรวรรณ  นันทแพศย์
อิทธิพลของทัศนคติต่อโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ความรู้ด้านการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น กลุ่มพลังงานสะอาดของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 24 (National Graduate Conference 1/2023) 1-9 2566 ชาติ
38 นางสาวดลพร จันทนโชติวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พรวรรณ  นันทแพศย์
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจร้านค้าบรรจุภัณฑ์ไปรษณีย์ในกรุงเทพมหานคร งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 25 1-10 2566 ชาติ
39 นางสาวธิดา ศุภสารัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย
ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อการตกแต่งกำไรโดยใช้แบบจำลอง M-SCORE ในช่วงก่อนและหลังวิกฤตการณ์โควิด-19 ของหมวดธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 225-241 2566 ชาติ
40 นายพาทิศ สืบศิริ รองศาสตราจารย์
ดร. ภัทรกิตติ์  เนตินิยม
อิทธิพลของดัชนีราคาสินค้าอาหารและโภคภัณฑ์ทั่วโลก ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอน ของนโยบายเศรษฐกิจโลก ต่อดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ช่วงวิกฤตอาหารโลก การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่24 1-10 2566 ชาติ
41 นางสาวภัทรมน สุคนธปฏิภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พรวรรณ  นันทแพศย์
อิทธิพลของลักษณะของบริษัท ผลประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ใช่หนี้สิน และความเสี่ยงทางธุรกิจที่มีต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทในดัชนีหุ้นยั่งยืน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 24 (National Graduate Conference 1/2023) 1-11 2566 ชาติ

 

นิสิตรหัส 63 (รุ่นที่ 14)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ชื่อบทความ ชื่อที่ประชุมวิชาการ เลขหน้า ปีที่นำเสนอ ระดับการนำเสนอ
1 นางสาวกรชนก วิเศษธาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย
ปัจจัยด้านพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนระหว่างกองทุนรวมแบบเชิงรับและแบบเชิงรุก การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 10 92-101 2565 ชาติ
2 นางสาวชณัฏทิพพ์ เตชะปรีชาพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พรวรรณ  นันทแพศย์
ปัจจัยเศรษฐกิจและปัจจัยทางการค้าที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อค่าเงินยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง ฟรังค์สวิส ในช่วงก่อนและระหว่างการแพร่ระบาดของ Covid - 19 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 10 383-392 2565 ชาติ
3 นางสาวชยภรณ์ สังข์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พรวรรณ  นันทแพศย์
อิทธิพลของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปริมาณเงิน และมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนต่างประเทศที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ กลุ่ม SET50 ในช่วงก่อนและหลังสภาวะสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจ และการบัญชี ครั้งที่ 10 440-452 2565 ชาติ
4 นายชัยณรงค์ นพรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีในประเทศไทย การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 10 474-482 2565 ชาติ
5 นายทศพล บุณยประเวศ ดร. เอกภัทร  มานิตขจรกิจ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล KUB COIN ในอนาคตของกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 10 693-701 2565 ชาติ
6 นายทองโรจน์ โฆษิตวัฒนาพานิชย์ รองศาสตราจารย์
ดร. ภัทรกิตติ์  เนตินิยม
ปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จของการตัดสินใจเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) ในระบบขนส่งทางรางสาธารณะของกลุ่มผู้โดยสารในกรุงเทพมหานคร การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 10 713 - 727 2565 ชาติ
7 นางสาวทัศนีย์ ธนะศิริวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย
ปัจจัยเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้าในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจ และการบัญชี คร้ังที่ 10 737-746 2565 ชาติ
8 นางสาวธนพร ชุมผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พรวรรณ  นันทแพศย์
การบริหารเงินทุนหมุนเวียนแบบคงที่และแบบไดนามิก ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 10 785-793 2565 ชาติ
9 นางสาวธัญลักษณ์ สุทธารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พรวรรณ  นันทแพศย์
ผลกระทบของมูลค่าการซื้อขายของกลุ่มนักลงทุนรายย่อยและปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงก่อนและช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 10 906 - 918 2565 ชาติ
10 นางสาวนพมล การปลูก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พรวรรณ  นันทแพศย์
อิทธิพลของทักษะทางการเงินที่มีต่อระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุของ คนกลุ่ม เจเนอเรชั่น X และ เจเนอเรชั่น Y ที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่10 990-1001 2565 ชาติ
11 นางสาวนิรมล ลันวงษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พรวรรณ  นันทแพศย์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนกลุ่มดูแลสุขภาพ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 10 1113-1122 2565 ชาติ
12 นางสาวปาณิสรา ปุจฉาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พลวัฒน์  เลิศกุลวัฒน์
ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบในประเทศ (D-SIBs) ช่วงหลักเกณฑ์ Basel III โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่11 เรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 397-405 2565 ชาติ
13 นายปิยวัตน์ ธีระภัทรธนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย
อิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน และปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 10 1264-1273 2565 ชาติ
14 นางสาวพีระยา ทองเย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พรวรรณ  นันทแพศย์
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเลือกลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของบุคคลกลุ่ม GEN XYZ ในเขตกรุงเทพมหานคร โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี 2565 442-455 2565 ชาติ
15 นางสาวภัทรมินทร์ ซินโซ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พรวรรณ  นันทแพศย์
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ที่ลงทุนในต่างประเทศกรณีจ่ายเงินปันผลและไม่จ่ายเงินปันผล การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 10 1540-1551 2565 ชาติ
16 นางสาวลักษณารีย์ ศรีสุขใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พลวัฒน์  เลิศกุลวัฒน์
อิทธิพลของกระแสเงินสดอิสระ และ มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SETHD โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่องงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนยุคเศรษฐกิจดิจทัล 504-512 2565 ชาติ
17 นางสาววณิชยา เครื่องจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พลวัฒน์  เลิศกุลวัฒน์
การศึกษาผลตอบแทนของการลงทุนอย่างยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET Thailand Sustainability Investment (SETTHSI) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 513-521 2565 ชาติ
18 นายวฤทธิ วรบวร รองศาสตราจารย์
ดร. สุธาวัลย์  พฤกษ์อำไพ
การศึกษาผลตอบแทนที่ผิดปกติที่เกิดกับราคาหุ้นและปัจจัยทางการเงินจากการประกาศเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด เอ็ม เอ ไอ การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 10 1766-1777 2565 ชาติ
19 นางสาววลัยพร สมพงษ์ ดร. เอกภัทร  มานิตขจรกิจ อิทธิพลของความรู้ทางการเงินที่มีต่อทัศนคติของการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่10 1778-1786 2565 ชาติ
20 นางสาววสุกานต์ ประจง รองศาสตราจารย์
ดร. ภัทรกิตติ์  เนตินิยม
ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี 2565 549-561 2565 ชาติ
21 นายสมยศ ชั่งยงสุวรรณ รองศาสตราจารย์
ดร. ภัทรกิตติ์  เนตินิยม
ผลกระทบด้านกฎหมายต่อราคาหุ้นกลุ่มน้ำตาลทรายไทย ก่อนและหลังยกเลิกพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายไทย การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 10 1999-2008 2565 ชาติ
22 นางสาวสาคร ธรรมวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย
อิทธิพลของปัจจัยด้านการค้าระหว่างประเทศ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ และการท่องเที่ยว ที่มีต่ออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐต่อบาท ดอลลาร์สิงคโปร์ และริงกิตมาเลเซีย การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจ และการบัญชี ครั้งที่ 10 2038-2049 2565 ชาติ
23 นางสาวสุมิตตา โชติชนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พลวัฒน์  เลิศกุลวัฒน์
อิทธิพลของกลุยุทธ์ความเป็นผู้นำด้านต้นทุน โครงสร้างเงินทุนและนโยบายการจ่ายปันผลที่มีผลต่อมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 10 2168-2176 2565 ชาติ
24 นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์นา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย
อิทธิพลของโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินของภาครัฐต่อทัศนคติการออมและการลงทุน กรณีศึกษา ประชากรเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี - ระยอง การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจ และการบัญชี ครั้งที่ 10 2210-2219 2565 ชาติ
25 นางอำไพ พิบูลย์ รองศาสตราจารย์
ดร. ภัทรกิตติ์  เนตินิยม
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางการเงินและประกันสุขภาพต่อส่วนประสมทางการตลาดของการซื้อประกันสุขภาพออนไลน์ โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี 2565 522-535 2565 ชาติ
26 นายอิสรพงค์ ศรีคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พรวรรณ  นันทแพศย์
อิทธิพลของปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยเฉพาะของกองทุนรวมที่มี ต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี 2565 574-582 2565 ชาติ
27 นางสาวเจนจิรา เรืองนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พรวรรณ  นันทแพศย์
การพยากรณ์ภาวะความเครียดทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม.เอ.ไอแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 10 349-361 2565 ชาติ
28 นางสาวเปมิกา มากทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย
อิทธิพลจากนโยบายความรุ่งเรืองร่วมกัน และปัจจัยทางเศรษฐกิจของจีนที่ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นจีนมีกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกและเชิงรับ การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชีครั้งที่ 10 1312-1321 2565 ชาติ
29 นางสาวณิชมล พิศาลวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พรวรรณ  นันทแพศย์
ผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ดัชนีราคา SET50 ดัชนี SET CLMV Exposure และดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจ และการบัญชี ครั้งที่ 10 622-631 2565 ชาติ
30 นางสาวตุลยา เขียนพงศ์พันธุ์ ดร. เอกภัทร  มานิตขจรกิจ การวิเคราะห์ความผันผวนของราคาอีเธอเรียม การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 10 653-662 2565 ชาติ
31 นายนฤดม เกียรติกูล ดร. เอกภัทร  มานิตขจรกิจ ผลกระทบจากเหตุการณ์ล็อคดาวน์ของสถานการณ์โควิด-19 ต่อตลาดหุ้นไทย การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี ครั้งที่ 10 1032-1044 2565 ชาติ
32 นางสาวนวรัตน์ ระวิระ รองศาสตราจารย์
ดร. ภัทรกิตติ์  เนตินิยม
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนธุรกิจสถานบริการดูแลผู้สูอายุในโรงแรม การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10 1059-1069 2565 ชาติ
33 นายภูธิป บุญเกิด รองศาสตราจารย์
ดร. ภัทรกิตติ์  เนตินิยม
ปัจจัยกำหนดการระดมทุน crowd funding ของวิสาหกิจชุมชน การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชีครั้งที่ 10 1570-1578 2565 ชาติ
34 นางสาววรัมพร สุรีย์พรหมศิลป์ รองศาสตราจารย์
ดร. สุธาวัลย์  พฤกษ์อำไพ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถือครองเงินสดของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประชุมระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 10 1721-1730 2565 ชาติ
35 นายสุชาติ ชูศรียิ่ง รองศาสตราจารย์
ดร. ภัทรกิตติ์  เนตินิยม
ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินของผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 10 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 21 พ.ค. 2565 2114-2122 2565 ชาติ
36 นายอดิศร โฟดา ดร. เอกภัทร  มานิตขจรกิจ การบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท Trading Firm ทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจ และการบัญชี ครั้งที่ 10 2220-2229 2565 ชาติ
37 นางสาวกิติยา วงศ์กฤษณ์ รองศาสตราจารย์
ดร. ภัทรกิตติ์  เนตินิยม
ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยเฉพาะที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทกลุ่มการแพทย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19 774-781 2564 ชาติ
38 นางสาวกิติยา โอวจริยาพิทักษ์ รองศาสตราจารย์
ดร. ภัทรกิตติ์  เนตินิยม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในนาฬิกาหรูของกลุ่มนักลงทุนทางเลือก การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 5 761-773 2564 ชาติ
39 นางสาวปณิตตรา ผดุงวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย
ปัจจัยมี่ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมและกองทุนที่มีการป้องกันความเสี่ยง การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่” D-390-D408 2564 ชาติ
40 นางสาวปวีร์ ทองคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย
ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่ส่งผลต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธุรกรรมนโยบายรัฐในสถาบันการเงินเฉพาะกิจ: กรณีศึกษาธนาคารออมสิน การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19 766-773 2564 ชาติ
41 นางสาวปิยรัตน์ มั่นทองขาว ดร. เอกภัทร  มานิตขจรกิจ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กรณีมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2565 “การจัดการเชิงรุกของธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อความท้าทายของสภาพแวดล้อมในยุคใหม่” 473-485 2565 ชาติ
42 นางสาวโสรดา ยังสว่าง ดร. เอกภัทร  มานิตขจรกิจ การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14และระดับนานาชาติครั้งที่1 331-345 2564 ชาติ

 

นิสิตรหัส 62 (รุ่นที่ 13)

อรุณรัตน์ อัศวนิเวศน์ 2564: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในกองทุนรวมเพื่อ
การออม (SSF)ของผู้ลงทุนวัยเริ่มต้นทำงาน วัยสร้างฐานะ และวัยใกล้เกษียณ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ภาควิชาการเงิน อาจารย์ที่ปรึกษาศึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก: ดร.เอกภัทร์ มานิตขจรกิจ, Ph.D. 118 หน้า

Arunrat Assavanivet 2021: The Marketing Mix Affecting Super Saving Fund (SSF) Investment for
Early Working Age, Status Building Age and Nearly Retiring Age. Master of Arts Degree (Applied
Finance) Program in Applied Finance, Department of Finance. Independent Study Advisor: Lecturer
Eakapat Manitkajornkit, Ph.D. 118 pages

จิตราพร คงประสพ 2564 : ความรู้ทางการเงินและระดับการออมของวัยเริ่มทํางาน และ วัยสร้างฐานะ : กรณีศึกษาพนักงานบริษัท
ปริญญาศิลปะศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: อาจารย์เอกภัทร
มานิตขจรกิจ, Ph.D. 114 หน้า

jittraporn Kongprasop 2021: Financial Literacy and Savings levels of Early working age\and base building age: A case study of company employees.
Master of Arts (Applied Finance), Major Field: Applied Finance, Department of Finance.Thesis Advisor: Prof. Eakapat Manitkajornkit, Ph.D. 114 pages


ธารีรัตน์ ไพรสันต์ 2564: อิทธิพลของการบริการธนาคารในรูปแบบดิจิทัลแบงก์กิ้ง และรูปแบบดังเดิมที่มีต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร ช่วงก่อนและหลังแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื่นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน อาจารย์ที่
ปรึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรวรรณ นันทแพศย์, D.B.A. 86 หน้า

Tareerat Paison 2021: The influence of banking services in digital banking and
traditional banking on the performance of the banking industry before and after the
launch of National e-Payment master plan. Master of Arts, Major Field: Applied
Finance, Independent Adviser: Assistant Professor Pornwan Nunthaphad, D.B.A, 86
pages

นายพลวรรธน์ เศียนเสวี 2564 : แบบจําลองการจัดหาเงิน ทุนโดยการเช่าสําหรับธุรกิจ SME
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: รองศาสตราจารย์ ภัทรกิตติ์เนตินิยม, D.B.A. 53 หน้า

Palawat Syenasevi 2021 : Alternative leasing modeling comparison for SME
Master of Art, Major Field: Applied Finance, Independent Study
Advisor: Associate Professor Pattaragit Netiniyom, Ph.D. 53 pages.

พิมพ์ชนก ขำดวง 2564: ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการผิดนัดชำระของลูกหนี้ด้อยคุณภาพ(NPLs) บริษัท
บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก :ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวรรณ นันทแพศย์D.B.A. 71 หน้า

Pimchanok Khumdueng 2021 : Factors Affecting the Default of Non-performing Loans (NPLs)
Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited. Master of Art, Major Field :
Applied Finance, Independent Study Advisor : Assistant Professor Pornwan Nunthaphad, D.B.A.
71 pages.

มยุรา ฉิมดี 2564: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน ประธานกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: รองศาสตราจารย์ ภัทรกิตติ์เนตินิยม, D.B.A. 96 หน้า

Mayura Chimdee2021: Factors affecting a decision to invest in the securities non-listed in
the Stock Exchange of Thailand from the level of good corporate governance. Master of
Art, Major Field: Applied Finance, Independent Study Advisor: Associate Professor
Pattaragit Netiniyom, Ph.D. 96 pages.

ณัชชา พรเพทบัญชา 2564: ผลกรทบของเทคโนโลยีต่อรูปแบบการออมและลงทุนในทองคำ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: รองศาสตราจารย์ดร. ภทัรกิตตื์เนตินิยม Ph.D. 90 หน้า

Natcha Pornthepbancha 2021: The Impact of Technology on Gold Saving and
Investment, Master of Art, Major Field: Applied Finance, Independent Study
Advisor: Associate Professor Pattaragit Netiniyom, Ph.D. 90 pages.

วิชุดา เศรษฐการพิทักษ์ 2564 : ปัจจัยทางเศรษฐกิจและอิทธิพลของวิกฤตโรคระบาด COVID – 19 ที่ส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเงินประยุกต์) สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิจ, Ph.d. 88 หน้า

Wichuda Setakarnpitak 2021 : The Impact of Economics factors and Pandemic of COVID-19 on Investment value in Government and Corporate Bonds. Master of Arts (Applied Finance), Major Field: Applied Finance, Department of Finance.Thesis Advisor: Prof. Eakapat Manitkajornkit, Ph.D. 88 pages

ภัทรสุดา ทิพย์สุข 2564 : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเปลี่ยนแปลง
นโยบายการลงทุนในกองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนักงาน ธ.ก.ส.
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
ภาควิชาการเงิน ประธานกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: รองศาสตราจารย์ ภัทรกิตติ์
เนตินิยม, Ph.D. 109 หน้า

Pattarasuda Tipsuk 2021 : The case study of factors affecting a decision toswitching policies in Bank for Agriculture andAgricultural Cooperatives Provident Fund.
Master of Art, Major Field: Applied Finance,
Independent Study Advisor: Associate Professor Pattaragit Netiniyom, Ph.D. 109 pages


วรางคณา พูลพิพัฒน์2564 : ปัจจยัเชิงสาเหตุที่มีผลต่อภาระหนี้สินครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรวรรณ
นันทแพศย์, D.B.A. 90 หน้า

Warangkana Phoolpipat 2021 : Causal Factors Affecting Household Debt of People in Bangkok.
Master of Art, Major Field: Applied Finance, Independent Study Advisor:
Assistant Professor Pornwan Nunthaphad, D.B.A. 90 pages.

ภาคภูมิบุญทั้ง 2564: การวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการปล่อยสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ปริญญาศิลปะศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: อาจารย์เอกภัทรมานิตขจรกิจ, Ph.D. 73 หน้า

Pakpoom Boontung 2021: Analysis of factors affecting the loan approval of Krungthai
Bank Public Company Limited. Master of Art, Major Field: Applied Finance,
Independent Study Advisor: Eakapat Manitkajornkit,Ph.D. 73pages.


วรรณธยา ทองขาว 2564 : ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการการเงินส่วน
บุคคลของเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก :ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวรรณ นันทแพศย์, D.B.A. 89 หน้า

Wanthaya Thongkhao 2021 : Casual Factors Affecting Personal Financial Management
Behavior of Agriculturist in Chachoengsao Province. Master of Art, Major Field : Applied
Finance, Independent Study Advisor: Assistant Professor Pornwan Nunthaphad, D.B.A. 89
pages.


สุรพัฒน เลาหเบ็ญจกุล 2564: ผลกระทบของโควิด-19 ต่อพฤติกรรมการวางแผนลดหย่อนภาษี
ของพนักงานราชการและพนักงานเอกชน ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
ภาควิชาการเงิน ประธานกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: รองศาสตราจารย์ ภัทรกิตต์ิ
เนตินิยม, Ph.D. 76 หน้า

Surapat Laohabenjakul 2021: Impact of The COVID-19 Situation on Tax Deduction Planning
Of Public Employees and Private Employees. Master of Art, Major Field: Applied Finance,
Independent Study Advisor: Associate Professor Pattaragit Netiniyom, Ph.D. 76 pages


นงนุช แซ่ลิ้ม 2564: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายการ
ลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของโลก
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวรรณ นันทแพศย์, D.B.A 98 หน้า

Nongnuch Saelim 2021: Factors affecting the investment decision on Global
Technology Innovation Fund. Master of Art, Major Field: Applied Finance,
Independent Study Advisor: Assistant Professor Pornwan Nunthaphad, D.B.A. 98
pages.


ภัคมล จันทร์หอม 2564: ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อปริมาณหุ้นกู้ภาคเอกชน
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, D.B.A. 68 หน้า

Pakamon Chanhom 2021: Internal Factors Affecting the Volume of Private Debentures
Master of Art, Major Field: Applied Finance. Independent Study Advisor:Assistant Professor Nattawoot Koowattanatianchai, D.B.A. 68 pages.ธิรนันท์ บุตรฤทธิ์ 2564 : การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฏีการจัดหาเงินทุนตามลาดับขั้นช่วงก่อน-หลังวิกฤตการณ์โรคระบาดโคโรนาไวรัส ช่วงก่อน-หลังวิกฤตการณ์โรคระบาดโคโรนาไวรัส 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรวรรณ นันทแพศย์, D.B.A. 67 หน้า 

Thiranun Budrit 2021: Comparative Study of Pecking Order Theory Pre- and Post-The Coronavirus PandemicThe Coronavirus Pandemic
Master of Art, Major Field: Applied Finance, Independent Advisor: Assistant Professor Pornwan Nunthaphad, D.B.A. 67 pagesอุษาวรรณ อธิคมชัยวงศ์2564 :ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม หรือประกันออมทรัพย์ เพื่อ
ลดหย่อนภาษีปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, D.B.A.  120 หน้า

Usawan Athikomchaiwong 2021: Factors affecting investment decision for tax reduction in super saving fund or saving
insurance Master of Art, Major Field: Applied Finance,
Independent Study Advisor: Assistant Professor Nattawoot Koowattanatianchai, D.B.A.  120 pages.สัญญเมธ โพธิ์เรือง 2564: การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนหลักเกณฑ์ภาษีดอกเบี้ยเงิน ฝากและ ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อผลตอบแทนของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประยุกต์ ภาควิชาการเงิน อาจารย์ที่ปรึกษาค้าคว้าอิสระหลัก: ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิจ, ปร.ด. 95 หน้า

Sanyamet Phorueng 2021: The Impacts of Deposit Tax Regulation’s Remodeling Plan and Economic Factors That Affect Returns for Financial Sector
In Stock Exchange in Thailand. Master of Art, Major Field: Applied Finance, Independent Study Advisor: Eakapat Manitkajornkit, Ph.D. 95 pages.


กัญญาภรณ์ เกษมศักดิ์ 2564: ผลกระทบของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ กลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรวรรณ นันทแพศย์, D.B.A. 69 หน้า

Kanyaphon Kasemsak 2021: The impact of Thailand 4.0 policy affecting the technology sector index on the Stock Exchange of Thailand. Master of Art, Major Field: Applied Finance, Independent Advisor: Assistant Professor Pornwan Nunthaphad, D.B.A. 69 pages


พลพัต อังคณานนท์ 2564: การศึกษานโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถ ในการทากาไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิจ, ปร.ด. 91 หน้า

Phonlapat Angkananon 2021: Working Capital Management Policy and Profitability of Listed Companies in Stock Exchange of Thailand. Master of Art, Major Field: Applied Finance, Independent Study Advisor: Eakapat Manitkajornkit, Ph.D. 91 pages.


บรรพต สุระมานะ 2564: ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ เรื่องอัตราส่วนทางการเงิน
ที่กระทบต่อระดับการลงทุนในดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน ประธานกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: รองศาสตราจารย์ ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, Ph.D. 82 หน้า

Bunphot Suramana 2021: Entrepreneur’s opinion in financial ratios which Affect the Level of Investment in digital Marketing. Master of Art, Major Field: Applied Finance, Independent Study Advisor: Associate Professor Associate Professor Pattaragit Netiniyom, Ph.D. 82 pages.


ธนะสิทธิ์ ม่วงแก้ว 2564: ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจ ความไม่แน่นอนทางการเงินโลกและความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจโลกต่อราคาทองคำแท่งในประเทศไทย ก่อนและหลังการลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน
ประธานกรรมการที่ปรึกษาศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรวรรณ นันทแพศย์, D.B.A. 68 หน้า

Thanasit Muangkaew 2021: The Effects of Economic Factor, Global Financial Uncertainty and Global Economic Policy Uncertainty on the Gold Bullion Price in Thailand Before and After the Brexit Referendum. Master of Art, Major Field: Applied Finance, Independent Study Advisor: Assistant Professor Pornwan Nunthaphad, D.B.A. 68 pages.นางสาวชลลดาอภิรูป 2564: ผลกระทบของระดับการค้มุ ครองทรัพย์สินทางปัญญาต่อการระดมทุนรูปแบบคราวด์ฟันดิง  
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน ประธานกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ: รองศาสตราจารย์ ภัทรกิตติ์  เนตินิยม,  Ph.d.  หน้า 105 หน้า

Chollada Aphiroop 2021:The Impacts of Intellectual Property Protection Level on Crowdfunding.
Major Field: Applied Finance, Independent Study Advisor: 
Associate Professor Pattaragit Netiniyom, Ph.d. 105 pages

กรัศวรรธน์ มากุล 2564: ความสัมพันธ์ของค่าคะแนนการล้มละลายกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน ประธานกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: ดร. เอกภัทร มานิตขจรกิจ, ปร.ด. 149 หน้า

Krassawat Makul 2021: The Relationship of Distress Score with Stock’s Return in Stock Exchange of Thailand. Master of Art, Major Field: Applied Finance, Independent Study Advisor: Dr. Eakapat Manitkajornkit, Ph.D. 149 pages.

 

 

 

นิสิตรหัส 61 (รุ่นที่ 12)

กนกวรรณ นกวอน  2563 : ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ: รองศาสตราจารย์ ภัทรกิตติ์  เนตินิยม,  Ph.d.  หน้า 135 

Kanokvan  Nokworn  2020 : Factors Affecting The Savings of The Self – Employed Group.
Master of Arts, Major Field: Applied Finance,
Independent Study Advisor: Associate Professor Pattaragit Netiniyom, Ph.d. 135 pages.

ภัทราภรณ์ เกิดกาญจน์ 2563: การศึกษาผลกระทบของวันในหนึ่งสัปดาห์และปัจจัยพื้นฐานต่อผลตอบแทนและความเสี่ยงของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน 
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวรรณ  นันทแพศย์, D.B.A. 100 หน้า

Pattraporn Kerdkarn 2020: A Study of the Day-of-the Week effect and Fundamental Factors on Return and Risk of Property and Construction in Stock Exchange of Thailand.
Master of Arts, Major Field: Applied Finance,
Independent Study Advisor: Assistant Professor Pornwan Nunthaphad, D.B.A. 100 pages.

พิชชาพร  นฤภาคยินดี  2563: ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเงินประยุกต์) สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน 
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรวรรณ  นันทแพศย์, D.B.A 134 หน้า

Pitchaporn Narupakyindee  2020: Economic factors that affect the industrials index in the stock exchange of Thailand, Eastern Economic Corridor period. 
Master of Arts (Applied Finance), Major Field: Applied Finance, Department of Finance.
Independent Study Advisor: Assistant Professor Dr. Pornwan Nunthaphad, D.B.A.  134 pages.

ชนานันท์ เทศสุวรรณ 2563: ปัจจัยเศรษฐกิจเชิงมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ ไอ และดัชนีแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเงินประยุกต์) สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวรรณ นันทแพศย์, D.B.A. 123 หน้า

Chananan Thedsuwan 2020: The Impact of Macroeconomic Factors to the Market for Alternative Investment Index and Each Industry Group Index in the Market for Alternative Investment. Index and Each Industry Group Index in the Market for Alternative Investment.
Master of Arts (Applied Finance), Major Field: Applied Finance, Department of Finance.
Independent Study Advisor: Assistant Professor Pornwan Nunthaphad, D.B.A. 123 pages.

สุมนา  อาฮูวารี  2563: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมกรณีมีการจัดเก็บภาษี
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, D.B.A.  116 หน้า

Sumana  Ahuwaree  2020: Factors affecting a decision to invest in bond mutual funds once taxes are to be collected.once taxes are to be collected.
Master of Art, Major Field: Applied Finance,
Independent Study Advisor: Assistant Professor Nattawoot Koowattanatianchai, D.B.A.  116 pages.

พรสิริ วิวัฒน์ชาญกิจ 2563: ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวาย ในกองทุนรวมตราสารหนี้ ในช่วงอัตราดอกเบี้ยตกต่ำงอัตราดอกเบี้ยตกต่ำ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรวรรณ นันทแพศย์, D.B.A. 95 หน้า

Pornsiri Wiwatchankit 2020: The causal factors affecting the investment decisions among Generation X and Generation Y investors in the fixed income fund during low-interest rate periods.Generation Y investors in the fixed income fund during low-interest rate periods.
Master of Art, Major Field: Applied Finance,
Independent Study Advisor: Assistant Professor Pornwan Nunthaphad, D.B.A. 95 pages.

พลอยไพลิน ปักอินทรีย์  2563: การตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศควบรวมธุรกิจข้ามอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยข้ามอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา ค้นคว้าอิสระหลัก:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, D.B.A. 55 หน้า

Ploypailin Pakinsee 2020: The Stock Price Reaction to Cross-Sector Mergers and Acquisitions Announcement of The Listed Company in The Stock Exchange of Thailand.  Announcement of The Listed Company in The Stock Exchange of Thailand. 
Master of Arts (Applied Finance), Major Field: Applied Finance, Department of Finance. 
Independent Study Advisor: Assistant Professor Nattawoot Koowattanatianchai, D.B.A. 55 pages.

ศรัญญา  เลิศแก้วรัตน์  2563: ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเงินประยุกต์) สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย, D.B.A. 139 หน้า

Saranya  Lerkaewrat  2020: External and Internal Factors Affecting the Deposit of  the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives in Bangkok. Master of Arts (Applied Finance),Major Field: Applied Finance, Department of  Finance.
Independent Study Advisor: Assistant Professor Nattawoot  Koowattanatianchai, D.B.A.  139 pages.

สิตานัน  มั่นฟัก 2563: การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงก่อนและหลังการเข้าสู่ยุคการสื่อสารที่ 4สารสนเทศและการสื่อสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงก่อนและหลังการเข้าสู่ยุคการสื่อสารที่ 4
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเงินประยุกต์) สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรวรรณ นันทแพศย์, D.B.A. 139 หน้า

Sitanan Munfak 2020 : An analysis of return and risk of listed company in Information and Communication Technology sector in the Stock Exchange of Thailand before and after into the fourth generation.Technology sector in the Stock Exchange of Thailand before and after into the fourth generation.
Master of Arts (Applied Finance), Major Field: Applied Finance, Department of Finance.
Independent Study Advisor: Assistant Professor Pornwan Nunthaphad, D.B.A. 139 pages.

ฉัตรกมล รักวณิชย์ 2563: การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัด (มหาชน)โครงสร้างพื้นฐานและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเงินประยุกต์) สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรวรรณ นันทแพศย์, D.B.A. 154หน้า

Chatkamon  Rakvanich  2020: The analysis of rate of return, risk, and performance of infrastructure funds and retirement mutual funds by Krungthai Asset Management Public Company Limited.of infrastructure funds and retirement mutual funds by Krungthai Asset Management Public Company Limited.
Master of Arts (Applied Finance), Major Field: Applied Finance, Department of Finance. 
Independent Study Advisor: Assistant Professor  Pornwan Nunthaphad, D.B.A.  154 pages.

วานิสสา  เอียบสกุล  2563: ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการก่อหนี้ของกลุ่ม Baby Boomer และ Generation Y ในจังหวัดภูเก็ต 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเงินประยุกต์) สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน 
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย, D.B.A.  153 หน้า

Wanissa  Aiebsakul  2020: Factors Causing Indebtedness of Baby Boomers and Generation Y in Phuket. 
Master of Arts (Applied Finance), Major Field: Applied Finance,
Department of Finance. Independent Study Advisor: Assistant Professor Nattawoot  Koowattanatianchai, D.B.A.  153 pages.

อติกานต์  สมนึก 2563: ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนวัดมูลค่าตลาดกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์กลุ่มดัชนี SETHD Index  ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. พรวรรณ  นันทแพศย์, D.B.A. 108 หน้า

Atikan Somnuek 2020: The Relationship between Market Value Ratio and Stock Price Change Rate: High Dividend 30 index (SETHD) in the Stock Exchange of Thailand. 
Master of Arts, Major Field: Applied Finance,
Independent Study Advisor: Assistant Professor Dr. Pornwan Nantapad, D.B.A. 108 Pages

อรัญญา โนอินทร์  2563: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราปริมาณการซื้อ ขายของของหลักทรัพย์กับอัตราราคาตลาดต่อหุ้นสามัญต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นสามัญในดัชนี SET 50 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเงินประยุกต์) สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก:ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิจ, Ph.D. 107 หน้า

Aranya Noin 2020: Study relationship between Securities liquidity and SET50 index stock returns in the Stock Exchange of Thailand. in the Stock Exchange of Thailand. 
Master of Arts (Applied Finance), Major Field: Applied Finance, Department of Finance.
Independent Study Advisor: Assistant Professor Dr. Eakapat Manitkajornkit, Ph.D. 107 pages.

เสาวคนธ์ อุดมรัตน์ 2563:ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์หลักทรัพย์หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเงินประยุกต์) สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, D.B.A. 95 หน้า

Saowakon Udomrat 2020: The Relationship between Financial Ratios and The Publishing business in Stock Exchange of Thailand.in Stock Exchange of Thailand.
Master of Arts Program in Applied Finance,
Independent Study Advisor: Assistant Professor Dr. Nattawoot Koowattanatianchai, D.B.A. 95 pages.

โอภาศ  เกตุมาลี 2563: การลงทุนเน้นคุณค่าและระยะเวลาการถือครองที่เหมาะสมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทย
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเงินประยุกต์) สาขาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน 
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธำรงศักดิ์ เศวตเลข, Ph.D.  104หน้า


Opart  Ketmalee2020 : Value investment and appropriate holding period in the stock exchange of Thailand.
Master of Arts Program in Applied Finance,
Independent Study Advisor: Assistant Professor Dr.Thamrongsak Svetalekth, Ph.D104 pages.

สุภาพร แคนดา  2563: การศึกษาผลกระทบของนโยบายการจัดทำบัญชีเดียวต่อธุรกิจการให้สินเชื่อ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเงินประยุกต์) สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน  ประธานกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย, D.B.A. 101 หน้า

Supaporn canda 2020: Impact of Treasury Single Account on sme loan service.
Master of Art, Major Field: Applied Finance,
Independent Study Advisor: Assistant Professor Nattawoot Koowattanatianchai, D.B.A. 100 pages.

ปิ่นปินัทธ์ คุณขุนฑต 2563: การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่และกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเงินประยุกต์) สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวรรณ นันทแพศย์, D.B.A. 170 หน้า


Pinpinut Koonkhuntod 2019: Comparisons of Rate of Return, Risk and Performance of Investment in Equity Large Cap Fund and Equity Small and Mid Cap Fund. Master of Arts (Applied Finance),
Major Field: Applied Finance, Department of Finance. Independent Study Advisor: Assistant Professor Dr. Pornwan Nunthaphad, D.B.A. 170 pages.

 

นิสิตรหัส 60 (รุ่นที่ 11)

ศุภนุช  ประคองสุข 2563 :  พฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณของบุคลากรในกรมชลประทาน (ปากเกร็ด)
ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงินประยุกต์) สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก: อาจารย์ พรวรรณ  นันทแพศย์, Ph.D. หน้า

Supanuch Prakongsuk 2020: Saving Behavior for Retirement Age of Personnel in the Royal Irrigation Department (Pak Kret).
Master of Arts. (Applied Finance), Major  Field of Applied Finance Department of Finance Independent Research Advisor,
Principal: Prof. Pornwan Nanthapas, Ph.D. page

เพ็ญรุ่ง  หุ้นเลิศสกุล 2563: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินของกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเงินประยุกต์) สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน  
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก: อาจารย์เอกภัทร มานิตขจรกิจ, Ph.D. 107 หน้า

Penrung Hunlotesakun 2020: FACTORS INFLUENCING THE FINANCIAL PLANNING OF GENERATION Y PEOPLE IN  BANGKOK. 
Master of Arts Degree (Applied Finance) Program in Applied Finance, Department of Finance. 
Independent Study Advisor: Lecturer Eakapat Manitkajornkit, Ph.D. 107 pp

 

ภัสร์ภรณ์ สุวรรณรัตน์ 2563: ปัจจัยด้านความรู้และความเข้าใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการเงิน
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก: รองศาสตราจารย์ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, Ph.d. 75 หน้า

Patsapron Suwannarat 2020: Knowledge and understanding factors that influence investment behavior in long term equity funds. 
Master of Arts, Major Field Applied Finance,
Independent Study Advisor: Associate Professor Pattaragit Netiniyom, Ph.d. 75 pages.

นัสชกรณ์ สิทธิวงศ์ 2563: การศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในทองคำแท่ง กองทุนทองคำ และ กองทุนเปิดอีทีเอฟทองคำ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรวรรณ นันทเพศย์, D.B.A. 92 หน้า

Nuschakaorn Sitthivong 2020: the comparative study of the rate of return and the risk of investing in gold bar, gold funds and gold ETFs.
Master of Arts, Major field: Applied Finance,
Independent Study Advisor: Assistant Professor Porwan Nunthaphad, D.B.A. 92 pages
กัญญารัตน์ เพ็ชรรัตน์ 2563: การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวางแผนเพื่อเตรียมการเกษียณอายุ ในประเทศไทยต่อประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก: อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ: รองศาสตราจารย์ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, Ph.D. 89 หน้า

Kanyarat Petcharat 2020: The Effect Of Analyzing factors affecting retirement Planning in Thailand with Population in Bangkok.
Master of Arts (Applied Finance), Applied Finance.
Thesis, Advisor: Associate Professor Pattaragit Netiniyom, Ph.d. 89 pages.
ภาณุพรหม ศิริประเสริฐ 2562: การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปริญญาศิลปศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก: รองศาสตราจารย์ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, Ph.D. 86 หน้า

เฉลิมพร ตรีอมรเลิศ 2562: ทางเลือกในการลงทุนทองคำและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำในประเทศไทย
ปริญญาศิลปศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, D.B.A. 127 หน้า

Chalermporn Triamornleard 2019: Gold Investment Alternatives and Influencing Factor for Price in Thailand
Master of Arts (Applied Finance), Major Field: Applied Finance, Department of Finance.
Independent Study Advisor: Assistant Professor Nattawoot Koowattanatianchai, D.B.A. 127 pages.

พิมพ์วลัญช์ สุวัตถิกุล 2562: ปัจจัยและทัศนคติส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้
ปริญญาศิลปศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก: รองศาสตราจารย์ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, Ph.D. 104 หน้า

Pimwalun Suwattikul 2019: Factors and Personal Attitudes Affecting Investment Decisions in Bond
Master of Arts (Applied Finance), Major Field: Applied Finance, Department of Finance.
Independent Study Advisor: Associate Professor Pattaragit Netiniyom, Ph.D. 104 pages.

พรทิวา วงศ์วิทย์ศาสน์ 2562: การศึกษาผลตอบแทนเชิงประจักษ์ของผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มดัชนี 50
ปริญญาศิลปศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, D.B.A. 175 หน้า

Phornthiwa Wongvitsart 2019: An Empirical Study of Stylized Facts of Financial Returns in SET 50
Master of Arts (Applied Finance), Major Field: Applied Finance, Department of Finance.
Independent Study Advisor: Assistant Professor Nattawoot Koowattanatianchai, D.B.A. 175 pages.

เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ 2562: การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคคลที่ทำงานในวงการบันเทิง
ปริญญาศิลปศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, D.B.A. 82 หน้า

Jespipat Tilapornputt 2019: A Case Study of Personal Financial Planning for Entertainment Industry Wokers
Master of Arts (Applied Finance), Major Field: Applied Finance, Department of Finance.
Independent Study Advisor: Assistant Professor Nattawoot Koowattanatianchai, D.B.A. 82 pages.

แพรวกาญจณ์ สิทธิโสภณ 2562: ปัจจัยส่วนบุคคลของนักลงทุนที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนในตราสารอนุพันธ์
ปริญญาศิลปศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, D.B.A. 89 หน้า

Praewkarn Sithisopon 2019: Personal Factors Affecting A Decision to Invest in The Futures Market
Master of Arts (Applied Finance), Major Field: Applied Finance, Department of Finance.
Independent Study Advisor: Assistant Professor Nattawoot Koowattanatianchai, D.B.A. 89 pages.

ไพลิน สุทธิเนตร 2562: ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่ากิจการ กรณีเปรียบเทียบในกลุ่มธุรกิจบริการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปริญญาศิลปศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, D.B.A. 85 หน้า

Pailin Suttinate 2019: The Factor Affecting the Firm Value in Comparison of Service Industries Group in the Stock Exchange of Thailand
Master of Arts (Applied Finance), Major Field: Applied Finance, Department of Finance.
Independent Study Advisor: Assistant Professor Nattawoot Koowattanatianchai, D.B.A. 85 pages

พสิษฐ์ อุยางกูร 2562: ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET 50 ช่วงก่อนและหลังธนาคารกลางสหรัฐฯประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรก
ปริญญาศิลปศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, D.B.A. 95 หน้า

Pasit Uyangkul 2019: Factors Affecting the SET50 Index Pre and Post Federal Fund Rate Firstly Raisen
Master of Arts (Applied Finance), Major Field: Applied Finance, Department of Finance.
Independent Study Advisor: Assistant Professor Nattawoot Koowattanatianchai, D.B.A. 95 pages

ทศพล พระโพธิ์ 2562: ผลกระทบของกลุ่มหลักทรัพย์บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต่อราคารายวันของ SET 50 INDEX FUTURE
ปริญญาศิลปศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, D.B.A. 76 หน้า

Tossapon Prapo 2019: The Impact of PTT Public Company Limited Group (GPTT) Stock Prices to Daily Prices of SET 50 Index Future
Master of Arts (Applied Finance), Major Field: Applied Finance, Department of Finance.
Independent Study Advisor: Assistant Professor Nattawoot Koowattanatianchai, D.B.A. 76 pages.

อัญรินทร์ อัครเอกธัญกิตติ์ 2562: ผลกระทบของการประกาศผลกำไร(ขาดทุน) ต่อผลตอบแทนผิดปกติสะสมมาตรฐานของบริษัทกลุ่มดัชนี SET 100 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปริญญาศิลปศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, D.B.A. 115 หน้า

Aunyarin Akkara-akethanyakit 2019: The Effects of Earnings Announcement on Cumulative Standardized Abnormal Return of Listed Companies in SET 100 Index of the Stock Exchange of Thailand
Master of Arts (Applied Finance), Major Field: Applied Finance, Department of Finance.
Independent Study Advisor: Assistant Professor Nattawoot Koowattanatianchai, D.B.A. 115 pages.

ทัศนีย์ เจ้ยเปี้ยว 2562: ผลกระทบจากดัชนีความกลัวและปัจจัยทางเศรษฐกิจต่อผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปริญญาศิลปศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, D.B.A. 74 หน้า

Tassanee Choeipiaw 2019: THE INFLUENCES OF VIX INDEX AND MACROECONOMIC FACTORS AFFECTING THE RETURN ON THAI STOCK INDICES
Master of Arts (Applied Finance), Major Field: Applied Finance, Department of Finance.
Independent Study Advisor: Assistant Professor Nattawoot Koowattanatianchai, D.B.A. 74 pages.

ตระณันชนก ครุธนะวัฒน์ 2562: การศึกษาผลของเทคโนโลยีทางการเงินต่อการทํากําไรของธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารกสิกรไทย
ปริญญาศิลปศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก: รองศาสตราจารย์ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, Ph.D. 79 หน้า

 

 

 

 

 

 นิสิตรหัส 59 (รุ่นที่ 10)

พักตร์ชนก  พารอด  2561: การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างหุ้นคุณค่าและ หุ้นเติบโตในกลุ่มดัชนี SET 100ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์    อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางค์  เห็นสว่าง,     D.B.A.  67    หน้า


Pakchanok  Parod  2018: A Comparison of Returns and Risks of Valued Stocks and Growth Stocks in SET 100 Index. Stocks in SET 100 Index.
Master of Arts Program,Major field: Applied Finance. 
Independent Study Advisor: Assistant Professor Surang  Hensawang, D.B.A.  67 pages.

ปรียานุช เดโชธรรมสถิต 2562: เปรียบเทียบความเสี่ยงและผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ปริญญาศิลปศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก: รองศาสตราจารย์ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, Ph.D. 66 หน้า

Preyanuch Dechothammasathit 2019: Compare Risks And Returns Between Property Fund And Real Estate Investment Trust.
Master of Arts (Applied Finance), Major Field: Applied Finance, Department of Finance.
Independent Study Advisor: Associate Professor Pattaragit Netiniyom, Ph.D. 66 pages.
ชวิน โล่ห์สีทอง 2562: การศึกษาอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติของหลักทรัพย์ สำหรับกรณีที่มีการประกาศปรับเปลี่ยนอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก: รองศาสตราจารย์ภัทรกิตติ์ เนตินิยม,Ph.D. 66 หน้า

Chawin Lohseethong 2019: Abnormal Return Of Asset Studies: A Case Study Rating Change.
Master of Arts (Applied Finance), Major Field: Applied Finance, Department of Finance.
Independent Study Advisor: Associate Professor Pattaragit Netiniyom, Ph.D. 66 pages. 
พณิช สว่างแจ้ง 2561: ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์สายการบินประเทศไทย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเงินประยุกต์) สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ: รองศาสตราจารย์ ปนัดดา อินทร์พรหม , M.B.A. 75 หน้า

Panit Sawangjaeng 2018: Economic factors affecting returns of securities issued by Thai Airways, Garuda Indonesia Airways and Singapore Airways.
Master of Arts (Applied Finance), Major Field: Applied Finance, Department of Finance.
Independent Study Advisor: Associate Professor Panadda Inprom, M.B.A. 75 pages
ไอริน คิม 2560: การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรระยะที่ 1 และระยะที่ 2
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ: ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย , D.B.A. 62 หน้า

Airin Kim 2017: A Study to Compare Investment Returns from Phase 1 and Phase 2 of a Solar Farm Project for Government and Agricultural Sector Cooperatives.
Master of Arts (Applied Finance), Major Field: Applied Finance, Department of Finance.
Independent Study Advisor: Nattawoot Koowattanatianchai, D.B.A. 62 pages
รุ่งทิวา สุยะรา 2561: ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับมูลค่ากิจการ (Tobin's Q) ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางค์ เห็นสว่าง , D.B.A. 63 หน้า
รินธร วิเศษศร 2561: การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ และหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ในช่วงเวลาก่อนและหลังเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเงินประยุกต์) สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางค์ เห็นสว่าง , D.B.A. 70 หน้า
ณิชา ชาติวัฒนศิริ 2561: ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรกับความสามารถในการก่อหนี้
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ: รองศาสตรจารย์ ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, Ph.D. 76 หน้า
ฐิติมา พณิชยกุล 2561: การสำรวจพฤติกรรมการลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ: รองศาสตรจารย์ ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, Ph.D. 143 หน้า
ณัฐ ฉัตรชูไชยกุล 2561: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักทรัพย์อ้างอิงหุ้นกับกิจกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงราคาหุ้นแบบรายใหญ่
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ โครงการปริญญาโทการเงิน (ภาคพิเศษ)
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ: อาจารย์ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย , D.B.A. 41 หน้า
วิมลพรรณ จำนงค์พันธ์ 2561: ผลกระทบจากอัตราหนี้สินต่อมูลค่าบริษัท
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ: รองศาสตรจารย์ ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, Ph.D. 68 หน้า
อัคริมา เข็มกลัด 2561: ผลกระทบฤดูกาลต่อการจัดหาเงินทุนของธุรกิจค้าปลีก
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเงินประยุกต์) สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ: รองศาสตรจารย์ ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, Ph.D. 86 หน้า
ธนิยา โสภณจินดา 2561: เปรียบเทียบผลกระทบปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของประเทศในอาเซียน
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเงินประยุกต์) สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาควิชาการเงิน
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ: อาจารย์ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย , D.B.A. 81 หน้า