แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเงิน

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ขอความอนุเคราะห์พิจารณาแผนพร้อมหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเงิน

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554
history 2 1
หนังสือรับรองการพิจารณากลั่นกรอง มคอ.02
history 2 2

แต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งโครงการปริญญาโทการเงิน (ภาคพิเศษ)

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555
history 3

ขออนุมัติการดำเนินการรับนิสิตหลักสูตร ศศม. สาขาวิชาการเงินประยุกต์เป็นการเฉพาะ

วันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2555
history 4

รายงานผลการจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเงินประยุกต์

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555
history 5

ผลการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ.)

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555
history 6

ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560
history 7

ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565
history8