ติดต่อกับโครงการ

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) 

ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ 4
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 02-9428777 ต่อ 1933-1936
โทรศัพท์: 081-834-3939

อีเมล์: fbusavr@ku.ac.th
  
facebook