ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ทั้ง แผน ก 2 และ แผน ข

 ภาคการศึกษา  ประมาณเดือน  จำนวน (บาท)
 ปีการศึกษา ที่ 1 ภาคต้น  มิถุนายน  90,000  
 ปีการศึกษา ที่ 1 ภาคปลาย พฤศจิกายน  90,000  
 ปีการศึกษา ที่ 2 ภาคต้น  มิถุนายน  80,000  
 ปีการศึกษา ที่ 2 ภาคปลาย พฤศจิกายน  70,000  
  รวมตลอดหลักสูตร (2 ปี)  330,000  

                                 *** วัน-เวลาเรียน ในการเรียนการสอน (ภาคการศึกษาที่1 เดือน มิถุนายน - ตุลาคม   ภาคการศึกษาที่2  เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม) ***

                                                                                                                                    

                       หากมีคำถามเกี่ยวกับการกรอกใบสมัครสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตั้งแต่เวลา 09:00 - 16:30น.  ☎️ โทรศัพท์ : 081-834-3939 หรือ @Line 0818343939

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครOnline

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
2.สำเนาปริญญาบัตร 
3.สำเนา Transcript (ฉบับมีวันจบการศึกษาชัดเจน) 
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 

                                                                                          

 หมายเหตุ
- รวมค่ากิจกรรมต่างจังหวัดประมาณ 2 ทริปและเอกสารประกอบการเรียนการสอน
- ไม่รวมค่าศึกษาดูงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. กรณีที่มีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ สามารถนำมาเทียบโอนภาษาอังกฤษได้กับทางบัณฑิตวิทยาลัย ต่อเมื่อได้รับรหัสนักศึกษาแล้ว

วิธีการสมัครสอบ

1. กรอกข้อมูลใบสมัครได้ที่ www.mof.bus.ku.ac.th หรือติดต่อรับใบสมัครได้ที่ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
2. หลักฐานการสมัคร ตามรายละเอียดในใบสมัคร
3. ค่าใช้จ่ายในการสมัครท่านละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

การสอบ

สอบสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาจะพิจารณาจากหนังสือแสดงเป้าหมายการศึกษา (Statement of Purpose) และเอกสารข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี และหนังสือรับรองประสบการณ์ และสัมภาษณ์ (ไม่มีสอบข้อเขียน)

โดยการคัดเลือกผู้สมัครจะพิจารณาจากประวัติการศึกษา ความรู้ ความตั้งใจ และความสามารถ ตลอดจนศักยภาพของการนำผลการศึกษาและการนำผลความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์

สถานที่เรียนและสอบสัมภาษณ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน

ประกาศรับสมัครนิสิต ประจำปี 2567

ข้อมูลรายละเอียดสาขาวิชา การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567

สาขาวิชา 

การเงินประยุกต์ 

รหัสสาขาวิชา X N 6 7 

 

 

 

โครงการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) 

คณะ 

บริหารธุรกิจ 

ชื่อปริญญา 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเงินประยุกต์) 

จำนวนที่จะรับ 

ภาคต้น 45 คน 

แบบ/แผน 

- แผน ข  45 คน

 

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 
2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
2.สำเนาปริญญาบัตร 
3.สำเนา Transcript (ฉบับมีวันจบการศึกษาชัดเจน) 
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
5.ชำระค่าสมัคร 1,000 บาท (ชำระเงินวันสอบสัมภาษณ์เท่านั้น) 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

เปิดภาคเรียน: ประมาณเดือนมิถุนายน 2567 
ระยะเวลาการศึกษา: ภาคต้น เดือนมิถุนายน พฤศจิกายน 2567 
วัน เวลาเรียน: วันเสาร์ เวลา 09.00 20.00 น. 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร: แผน จำนวน 330,000 บาท 

 

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 

โทร.02-9428777 ต่อ 1933 – 1936 
มือถือ 081-8343939 
E-mail: fbusavr@ku.ac.th