"รู้แค่ห้าข้อก็ลงมือได้ฉบับมือใหม่สายลงทุน" บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด โดยคุณกมลชัย พลอินทวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนางสาวธิตินาถ อินแช่มชื่น นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการเงินประยุกต์

บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด
โดยคุณกมลชัย พลอินทวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนางสาวธิตินาถ อินแช่มชื่น นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการเงินประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ได้มาให้ความรู้ แก่นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาการเงิน ในหัวข้อ "รู้แค่ห้าข้อก็ลงมือได้ฉบับมือใหม่สายลงทุน" โดยบริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ Fundamental VS Technical, ทฤษฎีของการวิเคราะห์ทางเทคนิค, Indicators วัดความแกว่งตัว (Oscillators), กราฟหุ้นที่นักลงทุนสายเทคนิคใช้ในการวิเคราะห์ และวิธีการอ่านกราฟหุ้น

1

2

3

5