พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 (MFIN 15)

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ)

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต(รุ่น 15) ทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

8

6

7

5913

 

10