กุญแจไขประตูไปสู่โอกาสในการทำงานสายการเงินด้วยหลักสูตร CFA

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) 

จัดงานสัมมนาหัวข้อ “กุญแจไขประตูไปสู่โอกาสในการทำงานสายการเงินด้วยหลักสูตร CFA”

ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 5 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์

ภาพรวมการสัมมนา:
ผู้สมัครหลักสูตร CFA ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนไปยังผู้ว่าจ้างในอุตสาหกรรมการเงินว่าเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานในอุตสาหกรรมแห่งนี้อย่างจริงจัง และไม่ว่าคุณกำลังศึกษาในหลักสูตรอะไรอยู่ บัดนี้คุณสามารถสมัครเข้าร่วมหลักสูตร CFA ได้เร็วขึ้นกว่าที่เคยมีมา - ก่อนการจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีถึง 2 ปี

ขอเชิญมาเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้เพื่อหาคำตอบว่าหลักสูตร CFA จะฝึกฝนให้คุณกลายเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนที่เชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานในโลกจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการสร้างความก้าวหน้าให้อาชีพการงานของคุณในอุตสาหกรรมการเงินได้อย่างไร เราจะมาแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตและความเป็นมาของหลักสูตร CFA นอกจากนี้คุณจะได้รับทราบเกี่ยวกับผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าของวุฒิบัตร CFA และข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบในหลักสูตรที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวสอบของคุณ คุณจะได้รับฟังมุมมองจากผู้ที่เป็นเจ้าของวุฒิบัตร CFA ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์การสอบในอดีต และผลพลอยได้จากการเข้าร่วมหลักสูตรต่อหน้าที่การงานของพวกเขาในอุตสาหกรรมการเงิน เราพร้อมและยินดีที่จะตอบข้อสงสัยของคุณทุกข้อ

วาระการอภิปราย:
- ภาพรวมของหลักสูตร CFA และข้อสอบในหลักสูตร
- การสนับสนุนผู้สมัครจากสมาคม CFA แห่งประเทศไทย
- การแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ที่เป็นเจ้าของวุฒิบัตร CFA
- ช่วงถาม-ตอบแบบสดๆ ต่อหน้าวิทยากร

ผู้ดำเนินรายการ:
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย เจ้าของวุฒิบัตร CFA และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ จากคณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์

ผู้เข้าร่วมรายการ:
1. คุณ Florence Wong ผู้อำนวยการฝ่ายมหาวิทยาลัยสัมพันธ์แถบเอเซียแปซิฟิค จากสถาบัน CFA
2. คุณ Ved Vyas เจ้าของวุฒิบัตร CFA และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จากบริษัท Eden Estate
3. คุณวิศกรณ์ คีรีวรรณ เจ้าของวุฒิบัตร CFA และนักกลยุทธ์การลงทุน จากบริษัทหลักทรัพย์ดาโอ (ประเทศไทย)

8

3

4

5

2