สานสัมพันธ์พี่น้องส่งเสริมประเพณีไทยบายศรีสู่ขวัญ

MFIN-KBS-KU
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ)
ได้จัดโครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องส่งเสริมประเพณีไทยบายศรีสู่ขวัญ รุ่น16-17
 
เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 จังหวัดนครราชสีมา  
เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา2566 และให้รุ่นน้องได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับรุ่นพี่ คณาจารย์ และบุคคลากร
นอกจากนั้นยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อการสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษา เพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมไทย
 
 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19