กิจกรรมปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ (MFIN17) พบคณาจารย์ประจำโครงการฯ

กิจกรรมปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ MFIN17
เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในระบบการเรียนการสอน สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และพบคณาจารย์ประจำโครงการฯ MFIN17 Orientation:Preparing You for Success from Day One


1

2

3

 

 

 

11

40

41

 

42

43

 

 

44

4

5

6

7

8

12