CSR รุ่น16 โครงการกิจกรรมให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านการเงินแก่องค์กรชุมชน

นิสิตและอาจารย์โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาคพิเศษ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการทางการเงินต่อสังคม

ซึ่งเป็นโครงการกิจกรรมให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านการเงินแก่องค์กรชุมชน หัวข้อ “หาเงินเก่ง เก็บเงินอยู่ ใช้เงินเป็น สร้างเงินได้”
โดยมีนิสิตรุ่นที่ 16 เป็นผู้ดำเนินงานหลัก และมีอาจารย์ของภาควิชา เป็นที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรร่วม ในปีนี้จัดให้แก่วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

LINE ALBUM CSR 230623 204

 


11

LINE ALBUM CSR 230623 37

LINE ALBUM CSR 230623 25

LINE ALBUM CSR 230623 33
LINE ALBUM CSR 230623 56

LINE ALBUM CSR 230623 128

LINE ALBUM CSR 230623 44

LINE ALBUM CSR 230623 110

3

2

LINE ALBUM CSR 230623 3

LINE ALBUM CSR 230623 117
LINE ALBUM CSR 230623 112
LINE_ALBUM_CSR__230623_17.jpg

LINE ALBUM CSR 230623 19

LINE ALBUM CSR 230623 20
LINE ALBUM CSR 230623 18

1