ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ทั้ง แผน ก 2 และ แผน ข

 ภาคการศึกษา  ประมาณเดือน  จำนวน (บาท)
 ปีการศึกษา ที่ 1 ภาคต้น  มิถุนายน  90,000  
 ปีการศึกษา ที่ 1 ภาคปลาย พฤศจิกายน  90,000  
 ปีการศึกษา ที่ 2 ภาคต้น  มิถุนายน  80,000  
 ปีการศึกษา ที่ 2 ภาคปลาย พฤศจิกายน  70,000  
  รวมตลอดหลักสูตร (2 ปี)  330,000  

                                 *** วัน-เวลาเรียน ในการเรียนการสอน (ภาคการศึกษาที่1 เดือน มิถุนายน - ตุลาคม   ภาคการศึกษาที่2  เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม) ***

                                                                                                                                    

                       หากมีคำถามเกี่ยวกับการกรอกใบสมัครสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตั้งแต่เวลา 09:00 - 16:30น.  ☎️ โทรศัพท์ : 081-834-3939 หรือ @Line 0818343939

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครOnline

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
2.สำเนาปริญญาบัตร 
3.สำเนา Transcript (ฉบับมีวันจบการศึกษาชัดเจน) 
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 

                                                                                          

 หมายเหตุ
- รวมค่ากิจกรรมต่างจังหวัดประมาณ 2 ทริปและเอกสารประกอบการเรียนการสอน
- ไม่รวมค่าศึกษาดูงาน