รายวิชาที่เรียน

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
 01135597  สัมมนา
(Seminar)
 1,1  ✔  ✔
 01135511  การเงินสำหรับธุรกิจ
(Corporate Finance)
 3(3-0-6)  ✔
 01135512  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสำหรับการเงิน
(Economic Environment for Finance)
 3(3-0-6)
 01135513  สภาพแวดล้อมทางกฎหมายสำหรับนักการเงิน
(Legal Environment for Financier)
 3(3-0-6)
 01135514  การติดต่อสื่อสารทางการเงิน
(Financial Communication)
 3(3-0-6)
 01135521  การควบคุมทางการเงินและธรรมาภิบาล
(Financial Control and Governance)
 3(3-0-6)
 01135531  การบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือทางการเงิน
(Risk Management and Financial Instrument)
 3(3-0-6)
 01135541  การเงินเพื่อธุรกรรมระหว่างประเทศ
(Finance for International Transactions)
 3(3-0-6)
 01135522  การวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน
(Strategic Financial Planning and Analysis)
 3(3-0-6)
 01135532  ตราสารทางการเงินและนวัตกรรมทางการเงิน
(Financial Instrument and Innovation)
 3(3-0-6)
 01135533  การบริหารกองทุนทางการเงิน
(Financial Fund Management)
 3(3-0-6)
 01135551  การบริหารสถาบันการเงิน
(Financial Institutions Management)
 3(3-0-6)
 01135552  การบริหารการเงินภาคสาธารณะ
(Financial Management for Public Sectors)
 3(3-0-6)
 01135561  การบริหารมูลค่าทรัพย์สิน
(Asset  Valuation Management)
 3(3-0-6)
 01135596  เรื่องเฉพาะทางการเงิน
(Selected Topics in Finance)
 1-3
 01352598  ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
 1-3
 01135599  วิทยานิพนธ์
(Thesis)
 1-12  ✘
 01135515  การให้บริการวิชาการแก่สังคม
(Academic for Social Service)
 2(1-2-3)  ✔
 01135595  การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
 3,3