ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ทั้ง แผน ก 2 และ แผน ข

 ภาคการศึกษา  ประมาณเดือน  จำนวน (บาท)
 ปีการศึกษา ที่ 1 ภาคต้น  สิงหาคม  90,000  
 ปีการศึกษา ที่ 1 ภาคปลาย  มกราคม  90,000  
 ปีการศึกษา ที่ 2 ภาคต้น  สิงหาคม  80,000  
 ปีการศึกษา ที่ 2 ภาคปลาย  มกราคม  70,000  
  รวมตลอดหลักสูตร (2 ปี)  330,000  


หมายเหตุ
- รวมค่ากิจกรรมต่างจังหวัดประมาณ 2 ทริปและเอกสารประกอบการเรียนการสอน
- ไม่รวมค่าศึกษาดูงาน

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. กรณีที่มีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ สามารถนำมาเทียบโอนภาษาอังกฤษได้กับทางบัณฑิตวิทยาลัย ต่อเมื่อได้รับรหัสนักศึกษาแล้ว

1. กรอกข้อมูลใบสมัครได้ที่ www.mof.bus.ku.ac.th หรือติดต่อรับใบสมัครได้ที่ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
2. หลักฐานการสมัคร ตามรายละเอียดในใบสมัคร
3. ค่าใช้จ่ายในการสมัครท่านละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

สอบสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาจะพิจารณาจากหนังสือแสดงเป้าหมายการศึกษา (Statement of Purpose) และเอกสารข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี และหนังสือรับรองประสบการณ์ และสัมภาษณ์ (ไม่มีสอบข้อเขียน)

โดยการคัดเลือกผู้สมัครจะพิจารณาจากประวัติการศึกษา ความรู้ ความตั้งใจ และความสามารถ ตลอดจนศักยภาพของการนำผลการศึกษาและการนำผลความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน