ครบรอบ 25 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคาร (ผนึกศิลาฤกษ์ ณ อาคาร 4) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เนื่องในวันครบรอบ 25 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สัมมนาติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

โครงการฯจัดสัมมนาติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระหว่างรุ่น10และรุ่น11 เมื่อวันเสาร์ที่16 ธันวาคม 2560 และมีคณาจาร์ยให้คำปรีกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Read more