โครงการปริญญาโทการเงิน (ภาคพิเศษ)
หลักสูตร ศศม. การเงินประยุกต์ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 18 กันยายน 2555
และ สกอ. รับทราบหลักสูตร วันที่ 13 ธันวาคม 2555 ดังนั้นผู้เรียนจึงได้รับการรับรองจาก ก.พ.