Slide-5

 

Master of Arts Program in Applied Finance.

ผลิตมหาบัณฑิตทางการเงินที่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ในสายวิชาชีพทางการเงิน