ความเป็นมาของโครงการ

 

1) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเงิน

Download (PDF, 201KB)

2) ขอความอนุเคราะห์พิจารณาแผนพร้อมหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเงิน

Download (PDF, 1020KB)

Download (PDF, 192KB)

 

3) แต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งโครงการปริญญาโทการเงิน (ภาคพิเศษ)

Download (PDF, 30KB)

4) ขออนุมัติการดำเนินการรับนิสิตหลักสูตร ศศม. สาขาวิชาการเงินประยุกต์เป็นการเฉพาะ

Download (PDF, 1.59MB)

6) รายงานผลการจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเงินประยุกต์

Download (PDF, 181KB)

7) ผลการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ.)

Download (PDF, 822KB)