ผลงานอื่นๆ

 
- กรณีศึกษาไทยแอร์เอเชีย จำกัด
- การประเมินมูลค่าบริษัท MDX PLC
- คณะทำงานด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ.2552 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
- โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ บริษัท Petch Thai Patana จำกัด
- กรรมการมาตรฐานหลักสูตรมหาวิทยาลัยศรีปทุม
- โครงการ Thai Diamond Agriculture Co.Ltd
- คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- แนวคิดการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์(สพส.)
- คณะทำงานจัดทำหลักสูตรศิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน