งานวิจัย

 
- การประเมินโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อชุมชน, กรมประมง และ ธนาคารโลก (ผศ. ภัทรกิตติ์ เนตินิยม)
- การประเมินโครงการอาหารปลอดภัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผศ. ภัทรกิตติ์ เนตินิยม)
- การประเมินผลโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ 2549, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ผศ. ภัทรกิตติ์ เนตินิยม)
- การประเมินผลหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปี 2549 (ผศ. ภัทรกิตติ์ เนตินิยม)
Seminar on the Impact of Industrial Restructuring: The Korean Experience
โครงการ Great Mekong Subregion (GMS)
Comprehensive and Intergrative Public Support Systems for SMEs- A Central Factor of Development Policy: MASHAV
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย: ASEA-UNINET Scientist Exchange, One Month Scholarship
การเขียนข้อเสนอเค้าโครงการวิจัยที่เข้ามาตรฐาน