ผลงานวิชาการ

 

 

ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย (Forthcoming), Incentivising Investment Through Accelerated Depreciation: Wartime Use, Economic Stimulus and Encouraging Green Technologies, Accounting History. (ร่วมกับ Michael B. Charles และ Ian Eddie)

Journal Ranking:

- Accounting History is indexed in ISI’s Emerging Sources Citation Index.
- 2015 SCOPUS’s Source Normalized Impact per Paper = 0.964 (Quartile 1 in History)

- 2016 ABDC Ranking = B
- ERA Ranking = A

 
ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย (2016), How the ASEAN Exchanges integration affects firms’ position on the ASEAN Link and abnormal returns: Evidence from Thailand, International Journal of Economics and Business Research 11(1), 58-82. (ร่วมกับ กุลกัลยา พระยาราช)

Journal Ranking:

- 2015 SCOPUS’s Source Normalized Impact per Paper = 0.158 (Quartile 4 in Economics, Econometrics &  Finance)
- 2013 ABDC Ranking = C

 

ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย (2015), An Extended Asset Replacement Model: Impacts of Taxation, Inflation, and Technological Advancement on Optimal Asset Duration, INFOR: Information Systems and Operational Research 53(4), 178-193. (ร่วมกับ Michael B. Charles)

Journal Ranking:

- 2014 ISI’s Impact Factor = 0.22 (Quartile 4 in Operations Research & Management Science)
- 2015 SCOPUS’s Source Normalized Impact per Paper = 0.453 (Quartile 3 in Information Systems & Computer Science Applications)
- 2013 ABDC Ranking = B
- ERA Ranking = C

 
ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย (2015), A Mixed Methods Approach to Studying Asset Replacement Decisions, International Journal of Business Innovation and Research 9(5), 544-567. (ร่วมกับ Michael B. Charles) 

Journal Ranking:

- 2015 SCOPUS’s Source Normalized Impact per Paper = 0.513 (Quartile 2 in Business and International Management)
- 2016 ABDC Ranking = C
- ERA Ranking = C

ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, การศึกษาตัวแปรบ่งชี้พัฒนาการทางการเงินในหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งถูกประกาศให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีการแลกเปลี่ยนมือสูง , วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า เล่มที่ 13 (พฤศจิกายน 2556)
Netiniyom, Pattaragit, (2013), Institutional Investor Recognition on Financial Asset Tranches: A Study of The Thai Property Sector, The Review of Finance and Banking05, issue 2, p. 129-144.
ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, เอกสารประกอบการสอน หลักการประกันชีวิต, (2556) ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, บทบาทของนักลงทุนสถาบันต่อการลดต้นทุนตัวแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ , วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า เล่มที่ 10 (พฤษภาคม 2555)
ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย (2012), The Merits of Accelerated Depreciation for Promoting Investment in Clean Technologies: A Simulation Study in the Australian Rail Freight Industry (2555), Transportation Research Part D: Transport and Environment 17(8), 578-584. (ร่วมกับ Jian Wang และ Michael B. Charles)

Journal Ranking:

- 2014 ISI’s Impact Factor = 1.937 (Quartile 1 in Transportation Science & Technology)
- 2015 SCOPUS’s Source Normalized Impact per Paper = 1.278 (Quartile 1 in Environmental Science)
- 2016 ABDC Ranking = A
- ERA Ranking = B

 
ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, แนวทางการจัดหาเงินทุน ผ่านตลาดการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2554)  
ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, การเงินระหว่างประเทศ (2550) บริษัท ยูเนียนอุลตร้าไวโอเร็ต จำกัด

คำนิยม (ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์)
คำนิยม (ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาส พนิชศักดิ์พัฒนา)
slide ประกอบการบรรยาย

 
ภัทรกิตติ์ เนตินิยม,การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ของประเทศไทย และการแข่งขันในระดับภูมิภาค (2550), Productivity World ปีที่ 12 ฉบับที่ 70 กันยายน – ตุลาคม 2550  
ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, The Key (2550) บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, องค์การการค้าระหว่างประเทศ  
ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, ภาพรวมนวัตกรรมทางการเงิน
ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, สัมมนาการจัดการการเงิน, (2550) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทที่ 1 การจัดการการเงินยุคไร้พรมแดน
บทที่ 2 การจัดการโครงการลงทุน

 
ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, การบริหารการเงินสำหรับ SMEs, (2549) บริษัท BQI Consultant จำกัด
ภัทรกิตติ์ เนตินิยม,เอกสารประกอบการสอนบริหาร การเงินระหว่างประเทศ, (2549) ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภัทรกิตติ์ เนตินิยม การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของ ประเทศไทย และการแข่งขันในระดับภูมิภาค (2547), Productivity World ปีที่ 9 ฉบับที่ 51 มิถุนายน – กรกฏาคม 2547.  
ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, Learning Organization Paradigm and Its Implication on Corporate Governance (2547), Journal of Management, National Institute Development Administration.  
ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, การบริหารภายใต้ศูนย์รับผิดชอบ (2546) บริษัท เอ อาร์ บิซิเนส เพรส จำกัด  
ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, การบริหารการเงินสำหรับ SMEs, (2546) บริษัท เอ อาร์ บิซิเนส เพรส จำกัด
ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, Business Research with the I-SIMS Database, วารสาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร์ ปีที่7 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2543