ภาพรวมของโครงการ

 

วัตถุประสงค์

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาคพิเศษ เปิดสอนโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ในสาขาวิชาชีพทางการเงิน และสามารถคิด อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีฐานคิดและทักษะ ในการจัดทำนโยบาย วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานและผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาในระยะยาว โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบการเงินของประเทศ

2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้มีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบมีเหตุผล มีวิจารณญาณและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบ และมีความเอื้ออาทร

4) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็นทีมกับสหวิชาชีพ

5) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ สนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเอง และสังคมได้อย่างต่อเนื่อง

กำหนดการเปิดสอน

ภาคต้น ปีการศึกษา 2556

ระยะเวลาการศึกษา

การศึกษาโดยปกติใช้ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี โดยแบ่งการเรียนการสอนเป็นระบบไตรภาค อ้างอิงตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในการเรียนการสอนนิสิตจะต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 5 ปีการศึกษา นับแต่วันที่บัณฑิตวิทยาลัยได้รับเข้าเป็นนิสิตหากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าพ้นสภาพนิสิตตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้การเรียนการสอนแบ่งนิสิตเป็นสองกลุ่ม คือ

1. กลุ่มวันเสาร์ ประกอบด้วยนิสิตแผน ก แบบ ก 2 หรือแผน ข โดยจะเรียนเวลา 09.00–20.00 น.

2. กลุ่มวันอาทิตย์ ประกอบด้วยนิสิตแผน ก แบบ ก 2 หรือแผน ข โดยจะเรียนเวลา 09.00–20.00 น.

การลงทะเบียน

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยนิสิตต้องลงทะเบียนเรียนตามกำหนดปฏิทินการศึกษาของโครงการฯ และปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีการบังคับใช้อยู่ขณะนั้น

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

แผน ก แบบ ก 2

1) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)

2) ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แผน ข

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลการอนุมัติหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 8 /2555 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ลงนามให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ดังนั้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้จึงได้รับรองตามระเบียบของสำนักงาน ก.พ. ทั้งนี้หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ เปิดสอนทั้งแบบ แผน ก (แบบ ก 2) ซึ่งจัดทำวิทยานิพนธ์รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรืออาจจะเลิอกศึกษาในหลักสูตรแผน ข จัดทำรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต กำหนดระยะเวลาศึกษาประมาณ 2 ปี หรือ 6 ภาคการศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) สามารถผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพการเงิน ที่สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชน

2) สามารถพัฒนาผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของโครงการฯ โดยเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเงิน ซึ่งช่วยพัฒนาการทำงานของวิชาชีพทางการเงินของประเทศโดยรวม

3) ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา และเป็นการเกื้อหนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยโดยเฉพาะในสายวิชาชีพการเงิน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

 

เอกสารจัดตั้งโครงการ