สวนันท์ ลิมปรังษี

 
ประวัติการศึกษา:

น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534

LL.M. University of Virginia, 2539

งานแต่งเรียบเรียง

คำแปลร่างกฎหมายต้นแบบของ UNCITRAL เกี่ยวกับการล้มละลายข้ามชาติ หนังสือตุลาหะ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2542