วันชัย เยี่ยมสมถะ

 
ประวัติการศึกษา:

น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528

LL.M. Southern Methodist University, United States of America, 2533

LL.M. University of Pensylvania, United States of America, 2539

งานแต่งเรียบเรียง

1. การระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรากฏหมายและหลักความจำเป็นหรือหลักความได้สัดส่วนตามมาตรา 29, วารสารกฏหมาย, 2547

2. คู่มือกฏหมายบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย, นิตยสารการเงินและการธนาคาร, 2545

งานวิจัย

1. เทคโนโลยีสะอาด, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2548

2. กฏหมาย ระเบียบ และกฏหมายภาษีการควบกิจการในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป, สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา, 2544