ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์

 
ประวัติการศึกษา:

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537

วท.ม. (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

Ph.D. (Finance) Nanyang University, Singapore, 2550

CFA Charterholder

งานวิจัย

1. Trading costs on the Stock Exchange of Thailand, International Review of Financial Analysis, 2015

2. Determinants of order submissions: Evidence from various investor groups in the Stock Exchange of Thailand, วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า, 2556

3. ผลกระทบต่อราคาและปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ที่ถูกปรับเข้าและออกจากดัชนี SET50, จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, 2554

4. Price movers on the Stock Exchange of Thailand: Evidence from a fully automated order-driven market, Financial Review, 2010

5. Who Knows More about Future Currency Volatility?, Journal of Future Markets, 2009