พีรพัฒน์ วงศ์ชัยวัฒน์

 
ประวัติการศึกษา:

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต, University of Strasbourg 1 – Louis Pasteur ณ ประเทศฝรั่งเศส, 2544 – 2547, เกียรตินิยม

เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, University of Paris 1 – Panthéon-Sorbonne ณ ประเทศฝรั่งเศส, 2547 – 2549, เกียรตินิยม

ดุษฎีบัณฑิตเศรษฐศาสตร์, University of Paris 1 – Panthéon-Sorbonne ณ ประเทศฝรั่งเศส, 2549 – 2552

งานวิจัย

Dividend Policy in Emerging Markets, 2554

บทวิเคราะห์ทางวิชาการ “ผลกระทบนโยบายการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท”, 2555

โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย “การศึกษาเปรียบเทียบกฎระเบียบภายในประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับการเปิดเสรีสาขาธนาคารพาณิชย์และหลักทรัพย์เพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, 2555