กุลกัลยา พระยาราช

 
ประวัติการศึกษา:

ศศ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2546 Ph.D. (Economics) University of Utah, United States of America, 2552

งานวิจัย

1. How the ASEAN Exchanges Integration Affects Firms’ Position on the ASEAN Link and Abnormal Returns: Evidence from Thailand”, International Journal of Economics and Business Research, 2016

2. เศรษฐกิจไทยมิติใหม่ภายใต้ประชาคมอาเซียน, วารสารการเงินการคลัง, 2553

3. Transaction Cost Economics, Legal Structures, and Financial Capital Flows: Empirical Evidence from Emerging Asian Markets, University of Utah, 2552