อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์

 
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา:

บช.บ. (การบัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535

M.M. (Financial Services) University of Dallas, United States of America, 2538

Dr.rer.soc.oes.(Finance) University of Innsbruck, Austria, 2549

งานแต่งเรียบเรียง

1. การจัดการสินทรัพย์ธุรกิจ, 2554

2. การเงินธุรกิจ, 2553

งานวิจัย

1. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการติดตั้งมิเตอร์และระบบอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ, 2553

2. การประเมินผลตอบแทนโครงการพัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบ AMR, 2552