สุรางค์ เห็นสว่าง

 
สุรางค์ เห็นสว่าง
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา:

บช.บ. (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531

D.B.A. (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2544

งานแต่งเรียบเรียง

1. การเงินขั้นสูง, 2553
2. การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน, 2552

งานวิจัย

การเปรียบเทียบขีดความสามารถทางการเงินของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศก่อนและหลังวิกฤติการเงิน, 2552