ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล

 
ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา:

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

M.B.A. (Finance and Marketing) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์, 2541

D.B.A. (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548

งานแต่งเรียบเรียง

ตลาดอนุพันธ์, 2552