ภัทรกิตติ์ เนตินิยม

 
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา:

พณ.บ. (การเงินและการธนาคาร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พบ.ม. (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Ph.D. (Banking and Finance) University of Queensland, Australia

งานแต่งเรียบเรียง

1. วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงินมหาวิทยาลัยสุโขทัย- ธรรมาธิราช, 2555
2. ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัย-ธรรมาธิราช, 2553
3. การจัดการการเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา ธิราช, 2552
4. การบริหารการเงินระหว่างประเทศ, 2550
5. การบริหารการเงินสำหรับ SMEs, 2549
งานวิจัย

1. แนวทางการจัดหาเงินทุนผ่านตลาดการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2555
2. ศึกษาแนวทางการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ขององค์การสวนยาง, 2554
3. แนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานข้อมูลชีวภาพ (องค์การมหาชน), 2553
4. The Effects of Fiscal Decentralization on Local Government Organization, Institution of Public Management, 2553