ปนัดดา อินทร์พรหม

 
ปนัดดา อินทร์พรหม
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา:

ค.บ. (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519

พบ.ม. (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2523

งานแต่งเรียบเรียง

1. การวางแผนและควบคุมทางการเงิน, 2554
2. การลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์, 2553
3. การเงินธุรกิจ, 2550
งานวิจัย

การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มการเงิน, 2552