ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย

 
ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์

ประวัติการศึกษา:

B.C.A. (Money and Finance) Victoria University of Wellington, New Zealand, 2546

M.C.A.1st Honor (Money and Finance) Victoria University of Wellington, New Zealand, 2548

D.B.A. (Applied Finance) Southern Cross University, Australia, 2554

บทความวิจัย/บทความทางวิชาการ ที่ผ่าน peer-review และถูกตอบรับให้ตีพิมพ์

1. Koowattanatianchai, N., Charles, M.B. and Eddie, I. (Forthcoming), “Incentivising Investment Through Accelerated Depreciation: Wartime Use, Economic Stimulus and Encouraging Green Technologies”, Accounting History.

Journal Ranking:
- Accounting History is indexed in ISI’s Emerging Sources Citation Index.
- 2015 SCOPUS’s Source Normalized Impact per Paper = 0.964 (Quartile 1 in History)
- 2016 ABDC Ranking = B
- ERA Ranking = A

2. Koowattanatianchai, N. and Prayarach, K. (2016), “How the ASEAN Exchanges Integration Affects Firms’ Position on the ASEAN Link and Abnormal Returns: Evidence from Thailand”, International Journal of Economics and Business Research, 11(1), 58-82.

Journal Ranking:
- 2015 SCOPUS’s Source Normalized Impact per Paper = 0.158 (Quartile 4 in Economics, Econometrics &  Finance)
- 2016 ABDC Ranking = C

3. Koowattanatianchai, N. and Charles, M.B. (2015), “An Extended Asset Replacement Model: Impacts of Taxation, Inflation, and Technological Advancement on Optimal Asset Duration”, INFOR: Information Systems and Operational Research, 53(4), 178-193.
Journal Ranking:
- 2014 ISI’s Impact Factor = 0.22 (Quartile 4 in Operations Research & Management Science)
- 2015 SCOPUS’s Source Normalized Impact per Paper = 0.453 (Quartile 3 in Information Systems & Computer Science Applications)
- 2016 ABDC Ranking = B
- ERA Ranking = C

4. Koowattanatianchai, N. and Charles, M.B. (2015), “A Mixed Methods Approach to Studying Asset Replacement Decisions”, International Journal of Business Innovation and Research, 9(5), 544-567.
Journal Ranking:
- 2015 SCOPUS’s Source Normalized Impact per Paper = 0.513 (Quartile 2 in Business and International Management)
- 2016 ABDC Ranking = C
- ERA Ranking = C

5. Koowattanatianchai, N., Wang, J. and Charles, M.B. (2012), “The Merits of Accelerated Depreciation for Promoting Investment in Clean Technologies: A Simulation Study in the Australian Rail Freight Industry”, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 17(8), 578 – 584.
Journal Ranking:
- 2014 ISI’s Impact Factor = 1.937 (Quartile 2 in Transportation Science & Technology)
- 2015 SCOPUS’s Source Normalized Impact per Paper = 1.278 (Quartile 1 in Environmental Science)
- 2016 ABDC Ranking = A
- ERA Ranking = B

รายงานอุตสาหกรรม

1. Koowattanatianchai, N., Wang, J., Charles, M.B., Eddie, I., Brown, V. and Johnson, R. (2011),  Promoting Technological Investment in Rail Freight Rolling Stock, CRC for Rail Innovation, Brisbane.

สิ่งตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ ที่ผ่าน peer-review

1. Koowattanatianchai, N. (2016), Credit Rating Adjustments, Stock Market Reaction, and Firms’ Performance: Empirical Evidence from the Stock Exchange of Thailand, SIBR 2016 Hong Kong Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research, September 2016, Hong Kong.

2. Koowattanatianchai, N. and Srikhum, P. (2016), Semivariogram Analysis Using Real Estate Transaction Data: A Case of Condominiums in Bangkok, International Conference on Social Sciences and Business, August 2016, Tokyo, Japan.

3. Koowattanatianchai, N., and Prayarach, K. (2015), Determinants and Financial Impacts of the Position on the ASEAN Trading Link: ASEAN Integration Approach,  Kuala Lumpur International Communication, Education, Language & Social Science Conference, October 2015, Kuala Lumpur, Malasia. Best Paper Award (Social Science) 

4. Koowattanatianchai, N., Charles, M.B. and Eddie, I. (2009), Accelerated  Depreciation: Establishing a Historical and Contexual Perspective,  Asia-Pacific Economic and Business History Conference, February 2009, Tokyo, Japan.

บทความวิจัย/บทความทางวิชาการ ที่กำลังถูกพิจารณาให้ตีพิมพ์

ยังไม่มี ณ ขณะนี้

บทความวิจัย/บทความทางวิชาการ ที่กำลังดำเนินการ

1. Somchom, S. and Koowattanatianchai, N., “A Simple Approach to the Relation Between Credit Ratings and Probabilities of Bankruptcy: Evidence from Thailand”.

2. Apirattanapimolchai, A. and Koowattanatianchai, N., “Corporate Social Responsibility: A Study in Thai Insurance Industry.