เจียมจิตร ชวากร

 
เจียมจิตร ชวากร
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา:

พณ.บ. (การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523

M.B.A. (Business), Tareton State University, United States of America, 2527

งานแต่งเรียบเรียง

สถาบันการเงิน, 2552

งานวิจัย

ผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลประกอบการของ LTF, 2552