คำอธิบายรายวิชา

 

หมายเหตุ: ■ หมายถึง วิชาบังคับ, หมายถึง วิชาเลือก

 01135511  การเงินสำหรับธุรกิจ (Corporate Finance)  3(3-0-6)
 การบริหารทรัพยากรการเงินของธุรกิจ การบริหารงบดุลของธุรกิจ การบริหารงบกำไรขาดทุนของธุรกิจ การบริหารรายการนอกงบการเงินของธุรกิจ เทคนิค วิธีการ บริหารทรัพยากรการเงินของธุรกิจ กรณีศึกษา
 Corporate financial resource management, corporate balance sheet management, corporate income statement management, corporate off-financial statement management, corporate technique and means to manage financial resource. Case study.

ผู้สอน:  สุรางค์ เห็นสว่าง
 01135512  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสำหรับการเงิน (Economic Environment for Finance)  3(3-0-6)
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อการวางแผน และวิเคราะห์ทางการเงิน การเข้าถึงแหล่งข้อมูล และการแปรผล เทคนิคการพยากรณ์เศรษฐกิจ
 Microeconomic and macroeconomic theories to financial planning and analysis, access to data source and data interpretation, economic forecasting technique.

ผู้ประสานงาน:  ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
ผู้สอน:  กุลกัลยา พระยาราชพีรพัฒน์ วงศ์ชัยวัฒน์, และวิทยากรภายนอก
 01135513  สภาพแวดล้อมทางกฎหมายสำหรับนักการเงิน (Legal Environment for Financier)  3(3-0-6)
 กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน กฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในสายวิชาชีพทางการเงิน
 Private law, public law, and tax law relating to professional practice in finance.

ผู้ประสานงาน:  ภัทรกิตติ์ เนตินิยม
ผู้สอน:  วันชัย เยี่ยมสมถะสุวนันท์ ลิมปรังษี, และวิทยากรภายนอก
 01135514  การติดต่อสื่อสารทางการเงิน (Financial Communication)  3(3-0-6)
 การสร้างภาพลักษณ์การให้บริการทางการเงิน เทคนิคการติดต่อสื่อสาร การจัดทำแผนการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์
 Image building for financial service, communication technique, marketing plan for image building.

ผู้สอน:  ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, และวิทยากรภายนอก
 01135515  การให้บริการวิชาการทางการเงินแก่สังคม (Financial Service for Society) บังคับแต่ไม่นับหน่วยกิต  2(1-2-3)
 การประยุกต์ความรู้ทางการเงินสู่การปฏิบัติเพื่อสังคม การจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคล การบริหารเงินออมเพื่อการเกษียณ และการจัดทำแผนธุรกิจทางการเงิน
 Application of knowledge in finance to practice for society, personal financial planning, management of retirement saving and financial strategic planning for business.

 อาจารย์ประจำวิชา:  ภัทรกิตติ์ เนตินิยม
 01135521  การควบคุมทางการเงินและธรรมาภิบาล (Financial Control and Governance)  3(3-0-6)
 การควบคุมภายใน การบริหารบัญชีเพื่อการควบคุม การวางแผนบริหารเพื่อการควบคุม การสร้างธรรมาภิบาล กลไกธรรมาภิบาล กรณีศึกษา
 Internal control, management accounting for control, management planning for control, governance creation, governance mechanism. Case study.

ผู้สอน:  ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, และวิทยากรภายนอก
 01135522  การวิเคราะห์การเงินและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Financial Analysis and Strategic Planning)  3(3-0-6)
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การจัดทำประมาณการ การวางแผนบริหารทรัพยากรการเงินแบบองค์รวม กรณีศึกษา
 Internal and external environment analysis, estimation plan, holistic financial resource management plan. Case study.

ผู้สอน:  ปนัดดา อินทร์พรหม
 01135531  การบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือทางการเงิน (Risk Management and Financial Instrument)  3(3-0-6)
 ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การวัดความเสี่ยง การประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง ตราสารหนี้และการบริหารความเสี่ยง ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์และการบริหารความเสี่ยง ตราสารอนุพันธ์และการบริหารความเสี่ยง
 Risk, risk management, risk measurement, insurance and risk management, fixed income security and risk management, portfolio theory and risk management, derivative and risk management.

ผู้สอน:  ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัยณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์
 01135532  ตราสารทางการเงินและนวัตกรรมการเงิน (Financial Instrument and Innovation)  3(3-0-6)
 การพัฒนาตราสารหนี้ ตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ วิศวกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาตราสารทางการเงิน การประเมินมูลค่าตราสารทางการเงิน
 Development of fixed income security, equity and derivative instrument, financial engineering for the development of financial instrument, and pricing of financial instrument.

ผู้สอน:  ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, และวิทยากรภายนอก
 01135533  การบริหารกองทุนทางการเงิน (Financial Fund Management)  3(3-0-6)
 การบริหารกองทุนรวมเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์การเงิน กองทุนส่วนบุคคล กองทุนเพื่อการลงทุน รูปแบบการบริหารจัดการกองทุน ความเชื่อมโยงกองทุนระหว่างประเทศ
 Mutual fund management for investment of financial assets, personal fund, fund for investment, type of fund management, and linkage of international funds.

ผู้สอน:  ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล, และวิทยากรภายนอก
 01135541  การเงินเพื่อธุรกรรมระหว่างประเทศ (Finance for International Transactions)  3(3-0-6)
 การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน เครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากการปริวรรตเงินตรา องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมระหว่างประเทศ
Exchange rate forecast, exchange rate risk, risk management tool for monetary circulation, and international organization active in international transaction.

ผู้สอน:  ภัทรกิตติ์ เนตินิยม
 01135551  การบริหารสถาบันการเงิน (Financial Institution Management)  3(3-0-6)
 ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินในและต่างประเทศ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ การวางแผนยุทธศาสตร์สำหรับสถาบันการเงิน การบริหารธุรกรรมของสถาบันการเงิน การควบคุมความเสี่ยงของสถาบันการเงิน กรณีศึกษา
 Commercial bank, domestic and foreign financial institution, specialized financial institution, strategic planning for financial institution, transaction management in financial institution, risk control in financial institution. Case study.

ผู้สอน:  เจียมจิตร ชวากร, และวิทยากรภายนอก
 01135552  การบริหารการเงินภาคสาธารณะ (Financial Management for Public Sector)  3(3-0-6)
 องค์ประกอบและกระบวนการบริหารการเงินภาคสาธารณะ กองทุนสาธารณะ การเข้าร่วมทุนกิจการของรัฐ การบริหารโครงการสัมปทาน กรณีศึกษา
 Component and process of public financial management, public fund, investment participation in state business, concession project management. Case study.

ผู้สอน:  ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, และวิทยากรภายนอก
 01135561  การบริหารมูลค่าทรัพย์สิน (Asset Valuation Management)  3(3-0-6)
 สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์แท้จริง เทคนิคและวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การบริหารสินทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่า จรรยาบรรณวิชาชีพประเมินมูลค่า กรณีศึกษา
 Financial asset, real asset, technique and method for asset pricing, asset management for value creation, professional code of conduct for financial valuation. Case study.

ผู้สอน:  อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์
 01135595  การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)  3
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในหัวข้อที่น่าสนใจระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
 Independent study on interesting topic at the master’s degree level and compile into a written report.

อาจารย์ประจำวิชา:  เจียมจิตร ชวากรณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัยปนัดดา อินทร์พรหมภัทรกิตติ์ เนตินิยมธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุลสุรางค์ เห็นสว่างอภิชาติ พงศ์สุพัฒน์, และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 01135596  เรื่องเฉพาะทางการเงิน (Selected Topics in Finance)  1-3
 เรื่องเฉพาะทางการเงินในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา
 Selected topics in finance at the master’s degree level. Topics are subjected to change each semester.

อาจารย์ประจำวิชา:  ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, และวิทยากรภายนอก
 01135597  สัมมนา (Seminar)  1,1
 การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการเงินในระดับปริญญาโท
 Presentation and discussion on interesting topics in finance at the master’s degree level.

ผู้สอน:  ภัทรกิตติ์ เนตินิยม
 01135598  ปัญหาพิเศษ (Special Problems)  1-3
 ศึกษา ค้นคว้า ทางการเงินระดับปริญญาโท แล้วเรียบเรียงเป็นรายงาน
 Study and research in finance at the master’s degree level and compile into a written report.

อาจารย์ประจำวิชา:  ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, และวิทยากรภายนอก
 01135599  วิทยานิพนธ์ (Thesis)  1-12
 วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์
 Research at the master’s degree level and compile it into a thesis.

อาจารย์ประจำวิชา: เจียมจิตร ชวากรณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัยปนัดดา อินทร์พรหมภัทรกิตติ์ เนตินิยมธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุลสุรางค์ เห็นสว่างอภิชาติ พงศ์สุพัฒน์, และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์