แผนการศึกษา หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

01135511 การเงินสำหรับธุรกิจ 3(3-0-6)
01135512 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสำหรับการเงิน 3(3-0-6)
01135514 การติดต่อสื่อสารทางการเงิน 3(3-0-6)
รวม 9(9-0-18)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

01135513 สภาพแวดล้อมทางกฎหมายสำหรับนักการเงิน 3(3-0-6)
01135521 การควบคุมทางการเงินและธรรมาภิบาล 3(3-0-6)
01135531 การบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือทางการเงิน 3(3-0-6)
รวม 9(9-0-18) 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

01135541 การเงินเพื่อธุรกรรมระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
01135515 การให้บริการวิชาทางการเงินแก่สังคม 2(1-2-3)
01135597 สัมมนา 1
วิชาเลือก 3( – )
รวม 9( – )

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

01135599 วิทยานิพนธ์ 3( – )
01135597 สัมมนา 1( – )
รวม 4( – )

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

01135599 วิทยานิพนธ์ 3( – )
รวม 3( – )

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

01135599 วิทยานิพนธ์ 6( – )
รวม 6( – )