การสมัครเรียน

 

กำหนดการเปิดสอน

ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 2560 โดยนิสิตจะต้องเรียนวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ทั้งวัน (วันใดวันหนึ่ง)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (คลิก)

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาจะพิจารณาจากหนังสือแสดงเป้าหมายการศึกษา (Statement of Purpose) และเอกสารข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี และหนังสือรับรองประสบการณ์ และสัมภาษณ์ (ไม่มีสอบข้อเขียน) โดยการคัดเลือกผู้สมัครจะพิจารณาจากประวัติการศึกษา ความรู้ ความตั้งใจ และความสามารถ ตลอดจนศักยภาพของการนำผลการศึกษาและความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์

จำนวนผู้รับเข้าศึกษา

ปีการศึกษา 2560  รับนิสิตในหลักสูตรแผน ก (2) จำนวน 15 คน และหลักสูตรแผน (ข) จำนวน 35 คน โดยนิสิตจะต้องเลือกเรียนกลุ่มวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ยกเว้นรายวิชาเอกเลือกในปีที่สอง นิสิตกลุ่มแผน ข จะต้องเรียนรวมกลุ่ม ตามวันเสาร์ หรืออาทิตย์ ขึ้นกับรายวิชา เนื่องจากจำนวนนิสิตทั้งรุ่นมีจำนวน 35 คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกอบด้วย ค่าใบสมัครและค่าสมัครสอบ 1,000 บาทต่อคน และค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรซึ่งจัดเก็บแบบเหมาจ่าย แบ่งตามหลักสูตรดังนี้

 1. หลักสูตรแผน ก (2)
  ภาคการศึกษา ประมาณเดือน จำนวน (บาท)
  ปีการศึกษา 2558 ภาคต้น พฤษภาคม 100,000
  ปีการศึกษา 2558 ภาคปลาย ธันวาคม 90,000
  ปีการศึกษา 2559 ภาคต้น พฤษภาคม 90,000
  ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย ธันวาคม 90,000
  รวมตลอดหลักสูตร (2 ปี) 370,000

   

 2. หลักสูตรแผน ข
  ภาคการศึกษา ประมาณเดือน จำนวน (บาท)
  ปีการศึกษา 2558 ภาคต้น พฤษภาคม 100,000
  ปีการศึกษา 2558 ภาคปลาย ธันวาคม 100,000
  ปีการศึกษา 2559 ภาคต้น พฤษภาคม 100,000
  ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย ธันวาคม 90,000
  รวมตลอดหลักสูตร (2 ปี) 390,000

หมายเหตุ

 • ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน  อาหารเย็น
 • ค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประมาณคนละไม่เกิน คนละ 35,000 บาท)
 • ค่ากิจกรรมต่างจังหวัดประมาณ 2 ทริป

 

เกณฑ์การคัดเลือกนิสิต

การคัดเลือกนิสิตพิจารณาจากความคาดหวังของผู้สมัครประกอบกับคุณสมบัติของผู้สมัคร อาทิ ประสบการณ์การทำงาน และความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรกับการทำงานในอนาคต

 

 

>> สมัครเข้าศึกษาต่อ <<