หลักสูตร

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินประยุกต์
ภาษาอังกฤษ:  Master of Arts Program in Applied Finance


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย):  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเงินประยุกต์)
ชื่อย่อ (ไทย):  ศศ.ม. (การเงินประยุกต์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Master of Arts (Applied Finance)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):  M.A. (Applied Finance)


โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ พ.ศ. 2555 มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต เปิดสอนโดยให้นิสิตเลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 (มีวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) หรือ แผน ข (มีการศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)  ดังนี

1.) หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต ประกอบด้วย

ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต
    – สัมมนา 2 หน่วยกิต
    – วิชาเอกบังคับ 21 หน่วยกิต
    – วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพยธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 

2.) หลักสูตรแผน ข

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต ประกอบด้วย

ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
    – สัมมนา 2 หน่วยกิต
    – วิชาเอกบังคับ 21 หน่วยกิต
    – วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต